Зміст номерів

На даний момент 36 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Vumog

До друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи.

1. Вступ:
а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами;
б) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
в) виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.
2. Постановка задачі – формулювання мети статті.
3. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на частини з відповідними назвами.
У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання, як:
а) ґрунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);
б) актуальність поставленої задачі;
в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;
г) власне розв’язок поставленої задачі;
д) адекватність теоретичних рішень та переваги практичних рішень над існуючими;
е) приклади застосування отриманих результатів.
4. Висновки:
а) підсумки даного дослідження;
б) перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
5. Список літератури.

 

 

Вимоги до рукописів
1. Основні елементи статті розміщуються у такій послідовності:
номер УДК;
прізвище та ініціали  кожного автора, науковий ступінь, вчене звання;
місце роботи авторів (організація, місто, країна);
назва статті; 

прізвище на англійській мові,
назва на англійській мові;
анотація на мові статті;
текст;
додатки, якщо вони є;
анотація на іншій мові (російська або українська та англійська обов'язково). Вимоги до написання анотації англійською мовою
список літератури;
список літератури транслітерацією (рекомендації та приклади оформлення списка літератури латиницею).

 

2. У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.
3. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.
4. Стаття повинна бути структурована та завершуватись коротким висновком.
5. В статті не застосовувати колонтитули. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.
6. Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці.
Бібліографічний опис має відповідати титульній сторінці видання. Назви статей, а також монографій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, авторефератів дисертацій вказуються повністю. Для статей обов’язково дається їх назва, назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок. 

Приклади оформлення бібліографічного опису  у форматі pdf

Правила оформлення статті

http://journal.mmi.kpi.ua/