Зміст номерів

На даний момент 108 гостей на сайті
Ulti Clocks content


О.П. Максименко, Р.Я. Романюк Теоретическое исследование процесса прокатки с отставанием металла в очаге деформации

О.П. Максименко, Р.Я. Романюк Теоретическое исследование процесса прокатки с отставанием металла в очаге деформации

Hits:
3473

Answer

УДК 621.771.01


О.П. Максименко, д.т.н, проф., Р.Я. Романюк, аспирант
Днепродзержинский государственный технический университет


ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ С ОТСТАВАНИЕМ МЕТАЛЛА В ОЧАГЕ ДЕФОРМАЦИИ


Контактно-гідродинамічний режим тертя характеризується важконавантаженим контактом та тонкоплівочним змащенням. В цьому випадку є можливим процес прокатки при однозонному ковзанні в осередку деформації. Оцінити можливість даного процесу деформації з позиції існуючої теорії є неможливим.
В статті, на основі визначення середньої результуючого горизонтальних зовнішніх сил, розроблена методика сталості процесу прокатки при однозонному ковзанні в осередку деформації.  Індикатором сталості процесу в цьому режимі є середня результуюча горизонтальних контактних сил. При прокатці з відставанням металу від швидкості валків знижується сила деформації, а, oтже, і енергосилові затрати на ведення процесу.


The contact-hydrodynamic regime of a friction is characterized by hard loaded contact and thin-film greasing. In this case rolling process is possible at an one-zonal slip in the strain nucleation site for. To size up possibility of the given process of a strain from a position of the existing theory it is impossible. In paper, on the basis of definition of an average resultant of horizontal forces, the technique of stability of process of rolling is developed at an one-zonal slip in the strain nucleation site for. The indicator of stability of process in this regime is the average resultant of horizontal superposed forces. At rolling with backward creep of metal from speed of rolls force of a strain, and, hence, and power inputs on process support decreases.


.pdf

Категорія

Tags for this item