Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 25 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.923


Майборода1 В.С., д.т.н., проф., Карпушевський2 Б. д.т.н., проф., Климов 2О.М.
1 - НТУУ «Київський політехнічний інститут» м. Київ, Україна; 2 - Університет ім. Отто-фон-Гёріке Магдебург, Германія


АНАЛІЗ УМОВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ ІЗ ТВЕРДОГО СПЛАВУ ПРИ ЇХ
ДОВІЛЬНОМУ РОЗТАШУВАННІ В РОБОЧИХ ЗОНАХ УСТАНОВКИ ТИПУ КІЛЬЦЕВА ВАННА


Maiboroda1 V., Karpuschewski2 B., Klymov2 O.

1 -National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine; 2- Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg, IFQ ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


ANALISYS OF THE CONDITIONS OF A MAGNETO-ABRASIVE POLISHING OF ENDMILLS OF HARD ALLOYS DURING THEIR POSITIONING IN RING-TYPE WORKING AREAS

В роботі представлені дані по розрахунку складових швидкості руху точок на робочих поверхнях кінцевих фрез при їх магнітно-абразивній обробці за схемою «кільцева ванна». Для гвинтової канавки найбільше підходить обробка в режимі натікання при куті нахилу фрези відносно осі «кільцевої ванни» рівному р=30-60°. Задня поверхня бокової кромки піддається ефективному полірування при русі фрези в обох напрямках під час обробки, незалежно від кута установки фрези в оправці. Задня поверхня торцевої кромки ефективно оброблюється лише в режимі натікання при куті р>10°.


Ключові слова: Магнітно-абразивне оброблення, кінцеві фрези, інтенсивність оброблення, швидкості оброблення.

Бібліографічний список використаної літератури


1. Барон Ю.М. Технология магнитно-абразивной обработки / Ю.М. Барон – Л.:Машиностроение, 1975. – 128 с.
2. Сакулевич Ф.Ю. Магнитно-абразивная обработка заготовок / Ф.Ю. Сакулевич – Минск, 1978
3. Майборода В.С. Магнитно-абразивная обработка многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин в
условиях больших рабочих зазоров. 1. Влияние условий базирования режущих пластин в рабочих зонах на эффективность процесса обработки /В.С. Майборода, Д.Ю. Джулий, Б.М. Фесюн и др.//Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. Вип.6(154). – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – С.157-165
4. Майборода В.С. Магнитно-абразивная обработка многогранных твердосплавных пластин /В.С. Майборода, В.Я.
Лебедев, А.Н. Климов //Машиностроение: Респ.межвед. сб.науч.тр./ под. ред. Б.М. Хрусталева. – Минск, 2009. Вып. 25. – С. 85-89
5. Майборода В.С. Магнитно-абразивная обработка многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин в
условиях больших рабочих зазоров. 2. Формирование заданной шероховатости рабочих поверхностей режущих неперетачиваемых твердосплавных пластин. /В.С. Майборода, В.Н. Гейчук, Е.С. Клишта //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. Вип.7(155). – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С.142-151
6. Майборода В.С. Кінематика процесу магнітно-абразивної обробки твердосплавних багатогранних непереточуваних
пластин в умовах кільцевої робочої зони / В.С. Майборода, Т.М.Капущак //Вісник ЖДТУ – 2004.-№4(31). Т.1. – С.57-65
7. Ульяненко Н.В. Підвищення працездатності твердосплавного інструменту шляхом застосування магнітно-
абразивного оброблення та нанесення зносостійких покриттів. Дис.канд. техн. наук. – Київ, 2006. – 160с
8. Майборода В.С. Аналіз умов магнітно-абразивного оброблення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин при їх
довільному розташуванні в робочих зонах установки типу кільцева ванна / В.С. Майборода, Д.Ю. Джулій // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М.Остроградського. 2008.- №1(48), частина 2. – С. 22-28
9. Майборода В.С. Вплив умов магнітно-абразивного оброблення в великих робочих зазорах кільцевого типу на якість
багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин / В.С. Майборода, Д.Ю. Джулій // Надійність інструменту та
оптимізація технологічних систем. Зб.наук.праць. – Краматорськ, вип.28, 2011. – С.48-55

pdf button.pdf