Зміст номерів

На даний момент 56 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.822.1


Каиров А.С., д.т.н. проф., Ивахненко Н.Н., к.т.н., доц., Шевченко И.Д., к.т.н., доц., Рукавишников Д.В.
Национальный университет кораблестроения, г. Николаев, Украина

 


СИСТЕМА РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИКГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОПОРЫ С ЗАДАВАЕМЫМ ПРОФИЛЕМ ВТУЛКИ НА ОСНОВЕ ПАКЕТА MATHCAD


Kairov A., Ivahnenko N., Shevchenko I., Rukavishnikov D.
National University of Shipbuilding, Mykolayiv, Ukraine


CALCULATION OF CHARACTERISTICS OF HYDRODYNAMICAL BEARING WITH DEFINED PROFILE OF SLEEVES BASED ON MATHCAD

Анотація. Стаття присвячена проблемам моделювання роботи гідродинамічних опор ковзання в умовах рідинного тертя.
Метою роботи є створення автоматизованої системи розрахунку характеристик опор ковзання з втулками довільного (гладкого) профілю. З цією метою розроблені методика і алгоритм вирішення задачі визначення несучої здатності опори ковзання з заданим профілем втулки, а також розроблені рекомендації з отримання раціональних профілів втулок
підшипників ковзання. На базі даної методики розроблено систему розрахунку характеристик підшипника ковзання з застосуванням пакета комп'ютерної алгебри Mathcad. Розроблена розрахункова система була використана для пошуку варіантів раціонального профілювання втулки опори ковзання. Були знайдені варіанти профілю втулок опор ковзання, що
забезпечують збільшення несучої здатності в порівнянні з опорами, в яких застосовується традиційний (круглий) профіль втулки. Також розроблена система дозволяє проводити експрес-порівняння характеристик опор ковзання з різними профілями втулки.

Ключові слова: підшипник ковзання, профілювання втулки, несуча здатність, порівняльний аналіз, тиск у змащувальному
шарі, чисельний метод, Mathcad.

Библиографический список использованной литературы
1. Галахов, М.А. Математические модели контактной гидродинамики [Текст]. М. А. Галахов, П. Б. Гусятников, А. П. Новиков М.: Наука, 1985. 296 с.
2. Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа [Текст] : Учеб. для вузов. – 7-е изд. испр. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с., 311 ил. 22 табл.
3. Шевченко, И.Д. Математическая модель безэксцентриситетной гидродинамической опоры скольжения при различных формах смазочного слоя [Текст] / И.Д. Шевченко, Н.Н. Ивахненко, Д.В. Рукавишников // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: збірник наукових праць / Дніпропетровський національний
університет. – Дніпропетровськ: Ліра, 2011. Вип. 16, С. 275–285.
4. Рукавишников Д.В. Метод расчета характеристик профилированной опоры скольжения [Электронный ресурс] / Д.В. Рукавишников, И.Д. Шевченко // Вестник НУК № 3, 2012 – Режим доступа:http://ev.nuos.edu.ua/ru/publication?publicationId=18330
5. Патент України на корисну модель № 71595. Опора гідродинамічна / Каіров О.С., Шевченко І.Д., Івахненко М.М., Рукавішніков Д.В., Трубієнко Р.С., Шевченко Е.Ю., Васильковський С.О. від 25.07.2012.
6. Коровчинский М.В. Теоретические основы работы подшипников скольжения / М.В. Коровчинский. — М.: Машгиз,
1959. 404 с.
7. Свидетельство Российской Федерации о регистрации программы для ЭВМ №2008612375 от 16.05.2008 «Программный комплекс «Подшипники скольжения», авторы: Л. А. Савин, Д. И. Федоров
8. Wiesław Graboń. Computer Program for Simulation of Pressure Distribution in the Hydrodynamic Radial Bearing / Wiesław Graboń, Jan Smykla / INFORMATION SCIENCE AND COMPUTING, BOOK 27: Artificial Intelligence Driven Solutions
to Business and Engineering Problems, pp 176-186.

.pdf