Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 11 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.77.04


Титов В.А., Шмелёва Л.В.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ МАТРИЦЫ ПРИ ПРЕССОВАНИИ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ


Titov V., Shmeleva L.

FEATURES OF THE METAL FLOW IN THE CYLINDRICAL CHANNEL OF THE MATRIX AT THE COMPACTING WITH INTERMIXING

 

Анотація. Розглянуто особливості течії металу в циліндричному каналі матриці в новому процесі пресування з перемішуванням. При русі всередині робочого каналу метал обтікає циліндричний інструмент, який обертається навколо своєї осі. Визначення швидкостей переміщення матеріальних часток виконано з використанням загальних рівнянь механіки суцільних середовищ і гідродинаміки, а також декомпозиції кінематики процесу деформування. Загальне рішення для поля швидкостей отримано на основі розгляду складових процесів обтікання циліндра суцільний середовищем з урахуванням обертання інструменту. Показано, що отримання компоненти вектора швидкостей дозволяє виконати аналіз напружено- деформованого стану та енергосилових параметрів процесу пресування з перемішуванням при використанні замкнутої системи рівнянь теорії пластичної течії металів.
Застосування нового процесу забезпечує отримання великих деформацій зсуву при пресової обробці металів і сплавів, у тому числі в твердожидком стані і для порошкових матеріалів.
Ключові слова: пресування з перемішуванням, великі деформації зсуву, швидкості переміщення, кінематика процесу деформування, теорія пластичної течії металів, механіка суцільних середовищ.

 

1. Фриляндер И.Н. Свойства композиционных материалов и эффективность их применения / Композиционные материалы – М.: Наука, 1981. – С. 5-11.
2. Белов А.Ф. Некоторые новые технологические принципы разработки конструкционных материалов на основе металлических сплавов / Металловедение и технология легких сплавов – М.: Наука, 1979 – С.5-8.
3. Бастц Дж. Время композитов пришло / Аэрокосмическая техника – 1989, № 2. – С. 181-186.
4. Валиев Р.З. Развитие равноканального углового прессования для получения ультрамелкозернистых металлов и сплавов // Металлы – 2004, № 1, – С. 5-14.
5. Сегал В.М. Развитие обработки материалов интенсивной сдвиговой деформацией // Металлы – 2004, № 1. – С. 5-14.
6. Бейгельзимер Я.Е. Винтовая экструзия – процесс накопления деформаций / Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н., Орлов Д.В., Сынков Г.С. – Донецк, ф. ТЕАН, 2005. – 87 с.
7. Павленко Д.В. Применение винтовой экструзии для получения субмикрокристаллической структуры и гомогенизации титанового сплава ВТ 3-1 / Павленко Д.В., Овчинников А.В., Качан А.Я., Шевченко В.Г.,
Бейгельзимер Я.Е., Заика Т.П., Решетов А.В., Кулагин Р.Ю. // Вестник двигателестроения, 2007, № 2. – С. 185-188.
8. Боткин А.В. Деформационные и силовые параметры процесса равноканального углового прессования длинномерной заготовки по схеме «Conform» / Боткин А.В., Валиев Р.З., Абрамов А.Н., Рааб А.Г. // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением – 2009, № 11. – С. 8-14.
9. Патент 62940 Україна. МПК В21С 23/01(2006.1) Спосіб пресування виробів / Тітов В.А., Тривайло М.С., Вишневський П.С., (UA); заявник НТУУ «КПІ» – № u201101177; заявл. 02.02.2011; опубл. 26.09.2011, Бюл. 18.
10. Федорченко А.М. Теоретична фізика. Том 1. – К.: Вища школа, 1992. – 535с.
11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. Том VI. – М. Наука, 1986. – 736c.
12. Титов В.А. Некоторые перспективные направления развития процессов выглаживания конструкционных материалов / Титов В.А., Титов А.В. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» - 2009. - № 32. – С. 78-86.
13. Алексеев Ю.Н. Вопросы пластического течения металлов. - Харьков: Изв-во ХГУ, 1968. - 188 с.
14. Тітов В.А., Шамарін Ю.Є., Долматов А.І., Борисевич В.К., Маковей В.О., Алексеєнко В.М. Високошвидкісні методи обробки металів тиском – К.: КВІЦ, 2010. – 304 с.

 

.pdf