Зміст номерів

На даний момент 52 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3


Яхно Б.О. к.т.н. доц. ,Трубачев С.И. к.т.н. доц.
НТУУ «Киевский политехнический інститут», г. Киев, Украина


НАПРЯЖЕНО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТОЛСТОСТЕННЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ОБОЛОЧЕК


Yakhno B., Trubachev S.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine


STRESS-STRAINE STATE OF THE CYLINDRICAL WALLED PERFORATED SHELL

 

Анотація. Розглянуто деформування циліндричної товстостінної перфорованої оболонки під дією внутрішнього тиску. Визначена приведена жорсткість цієї оболонки за допомогою визначення еквівалентної товщини стінки. Проведено чисельний розрахунок з використанням твердотільних (3D) та оболонкових скінченних елементів. Проаналізовано НДС по обводу перфоруючого отвору, по товщині стінки, та порівняно із результатами для оболонки із зведеною жорсткістю. Були наведені рекомендації про визначення НДС з використанням параметра приведеної жорсткості з урахуванням концентрації напружень.
Ключові слова: зведена жорсткість, перфорована оболонка, циліндрична оболонка, концентрація напружень.

 

1. Григолюк Э.И., Фильштинский Л.А. Перфорированные пластины и оболочки/ Э.И. Григолюк, Л.А. Фильштинский. – М.: Наука, 1970.– 556 с.
2. Зарубин В.С., Станкевич И.В. Расчет теплонапряженных конструкций. / В.С. Зарубин, И.В. Станкевич – М.: Машиностроение, 2005. – 352с.
3. Можаровський М.С. Теорія пружності, пластичності і повзучості: Підручник./ М.С. Можаровський – К.: Вища школа., 2002 – 308с.
4. Зенкевич О. C. Метод конечных элементов в технике/ О. C. Зенкевич. – М.: МИР, 1975. – 542с.
5. Getting Started with ABAQUS. – USA, Abaqus inc., 2003 - 497 p.
6. FKM – Guideline, Analytical Strength Assessment Of Components In Mechanical Engineering, 5th, revised edition, English Version, Forschungskuratorium Maschinenbau (FKM), – Frankfurt/Main, 2003 – 268р.
7. Норри Д., Фрид Ж. Введение в метод конечных элементов./ Д. Норри, Ж. Фрид – М.:Мир.1981 – 304с.

 

.pdf