Зміст номерів

На даний момент 58 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.941.01.002.3
Малафеев Ю.М. к.т.н., доц., Приходько Д.Н.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина

ВЫБОР РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО СТОЙКОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРМАЛЛОЯ 50Н

Malafeev Y., Prihodko D.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

THE CHOICE OF CUTTING TOOLS AND FORECASTING ITS PERSISTENCE IN THE MACHINE PROCESSING OF PERMALLOY 50N

У сучасних технологіях широке застосування знаходять магнітно-м'які матеріали, обробка яких ускладнена й вимагає додаткових досліджень. Аналіз літературних даних дозволив установити, що на заводах рідко застосовують на фінішних операціях тонке точіння деталей з пермаллоевых сплавів, як більш продуктивний процес, заміняючи їм шліфування. Правильний вибір марки інструмента, у першу чергу, пов'язаний з його впливом на експлуатаційні і якісні характеристики цих сплавів. До якісних характеристик пермаллоя 50Н у першу чергу відносять мікротвердість поверхневого шару, ступінь наклепу, шорсткість поверхні й магнітні властивості. Це завдання дуже ускладнює велика кількість інструментальних матеріалів – швидкорізальні сталі, тверді сплави, безвольфрамові тверді сплави, мінералокераміка, надтверді матеріали. Із цією метою проведене дослідження впливу марки інструментального матеріалу на магнітні характеристики пермаллоя 50Н при тонкому точінні на представниках різних інструментальних матеріалів груп «Р», «М» і « К» по міжнародній системі JSO. Побудована діаграма ранжирування інструментальних матеріалів по величині падіння магнітних властивостей пермаллоя 50Н. Визначена краща марка даного сплаву інструмента – безвольфрамовий твердий сплав КНТ16, який забезпечує мінімальну величину падіння максимальної магнітної проникності пермаллоя 50Н. Отримана стійкісна залежність, яка дозволяє прогнозувати стійкість інструмента для заданого режиму різання при обмеженні його по критичній величині зношування при обробці. Різке падіння магнітних властивостей пермаллоя 50Н при його обробці утримуючим вольфрам інструментом пояснюється досвідами по розсіюванню нейтронів, у яких при впровадженні атомів вольфраму в нікелеву матрицю спостерігається зменшення атомного моменту у великому обсязі металу матриці навколо домішкових атомів, тому що параметр кристалічної ґрати вольфраму вдвічі більше параметра ґрати нікелю.

Ключові слова: сучасні технології, магнітно-м'які матеріали, пермалой 50Н, інструментальні матеріали, безвольфрамові тверді сплави, експлуатаційні характеристики, якісні характеристики, тонке точіння, ранжування інструментальних матеріалів, дифузійний знос, мікротвердість, наклеп, знеміцнення, максимальна магнітна проникність, стійкісна залежність, прогнозування стійкості інструменту.

 

1. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения. – М.: Машиностроение. В 2-х. т., 1977.
2. Технология машиностроения. Под ред. А.М. Дальского. В 2-х. т. – М.: Изд – во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998.
3. Маталин А.А. Технология машиностроения. – Л.: Машиностроение, 1985.–472 с.
4. Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технология машиностроения. – М.: ФОРУМ. 2008.– 864 с.
5. Рыжов Э.В., Суслов А.Г., Федоров В.П. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин.– М.: Машиностроение, 1979.–176 с.
6. Демкин Н.Б., Рыжов Э.В. Качество поверхности и контакт деталей машин. – М.: Машиностроение, 1981. – 244 с.
7. Суслов А.Г., Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя детали М.: Машиностроение, 1987. – 207 с.
8. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения. М.: Высшая школа, 2001.-591с.
9. Бодров Б.М. Основы технологии машиностроения. М.: Машиностроение, 2005.-736с.
10. Суслов А.Г. Технология машиностроения. М.: Машиностроение, 2007. - 430с.
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 18
11. Маталин А.А. Технология машиностроения. Издательство: Лань, 2008 – 512с.
12. Ящерицын П.И. Теория резания. Мн.: Новое знание, 2006.
13. Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания. М.: Машиностроение, 1976.- 278с.
14. Макаров А.Д., Мухин В.С., Шустер Л.Ш. Износ инструмента, качество и долговечность деталей из авиационных
материалов. – Уфа, 1974. – 371с.
15. Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента. – М.: Машиностроение, 1982. – 320с.
16. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. М.: Высшая школа,1985. – 304с.
17. Ящерицын П.И., Еременко М.Л., Жигалко Н.И. Основы резания и режущий инструмент. - Минск: Вышейшая школа, 1975.-527с.
18. Трент Е.М. Резание металлов. М.: Машиностроение, 1980. – 263с.
19. Армарего И. Дж., Браун Р.Х., Обработка металлов резанием. М.: Машиностроение, 1977. – 325с.
20. Хрульков В.А. Механическая обработка изделий из магнитных материалов. М. Машиностроение, 1966. – 163с.
21. Лоладзе Т.Н. Износ режущего инструмента. М.: Машгиз, 1958. – 354с.
22. Талантов Н.В., Дудкин М.Е. Исследование диффузионных процессов при обработке сталей твердосплавным
инструментом. В сб.: Технология машиностроения и автоматизация производственных процессов – Волгоград: ВПИ,1978, с.79-91.
23. Талантов Н.В., Дудкин М.Е. О механизме износа твердосплавного инструмента. В сб.: Резание и инструмент. Вып.24, Харьков: Вища школа, 1980, с.30-35.
24. Талантов Н.В. Физические основы процесса резания. В сб.: Физические процессы при резании металлов. Волгоград: ВПИ, 1984, с.3-37.
25. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М.: Машиностроение, 1975 - 344с.
26. Беккер М.С. Некоторые особенности резания железа Армко.// Вопросы обрабатываемости металлов резанием - Иваново: 1973, с.87.
27. Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. М.: Машиностроение, 1983. – 304с.
28. Закс Л. Статистическое оценивание. – М.: Статистика, 1976. – 598с.

.pdf