Зміст номерів

На даний момент 38 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 532.54.013.2


Яхно1 О.М., д.т.н., проф., Гнатів2 Р.М., к.т.н., доц.
1- НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна
2- НУ «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ВІД ЗРОСТАННЯ ТИСКУ ПРИ НЕУСТАЛЕНОМУ РУСІ РІДИНИ В ТРУБОПРОВОДІ


Yahno1 A., Hnativ2 R.
1 - Technical University «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraina
2 - «Politechnika Lwowska», Lviv, Ukraina

 

DEPENDENCE OF THE AVERAGE FLOW RATE FROM RISING PRESSURE IN UNSTEADY FLUID MOVEMENT IN PIPELINE

 

За результатами теоретичних і експериментальних досліджень отримано залежності між середньою швидкістю потоку, при якій втрачається стійкість ламінарного режиму і швидкістю зростання тиску. Результати проведених досліджень дозволяють визначати ці величини і враховувати їх вплив при перехідних процесах неусталеного руху рідини в трубопроводах.

Ключові слова: неусталений, нестаціонарний, рух рідини.

Бібліографічний список використаної літератури
1. Toebes H. Hydrodynamic forces on boundaries due to unsteady flow/ H. Toebes// In: 13th Congress IAHR, Paris.- 1971.- General Reports.- Р. 59-74.
2. Константинов С.В. Замкнутое описание неустановившегося турбулентного течения реальной жидкости в трубе/ С.В. Константинов// Моск. ин-т нефтехим. и газ. пром-сти им. И.М.Губкина.- М.: 1976.- С. 1-10.
3. Худаско В.В. Нестационарное турбулентное течение несжимаемой жидкости/ В.В. Худаско// Обнинск, Физико- энергетический ин-т.- 1973.- С. 1-17.
4. Васильев О.Ф. Неустановившееся турбулентное течение в трубе/ О.Ф. Васильев, В.И. Квон// Журнал прикладной механики и техн. физики, Изв. АН СССР.- 1971.- № 6.- С. 132-140.
5. Квон В.И. Численное решение задачи о неустановившемся турбулентном течении несжимаемой жидкости в трубе/ В.И. Квон, Р.Т. Чернышева // Числ. методы мех. сплош. среды,(Новосибирск).- 1976.- Т. 7, № 2.- С. 32-43.
6. Гнатів Р.М. Експериментальні дослідження неусталених течій в трубах / Р.М.Гнатів, І.П.Вітрух // Промислова гідравліка і пневматика.-2009.-№4 (26).-С.28-31.
7. Букреев В.И. Экспериментальное исследование энергии турбулентности при неустановившемся течении в трубе/ В.И. Букреев, В.М. Шахин// Динамика сплошной среды, 1975.- Вып. 22.- С. 65-74.
8. Калмыкова З.А. Экспериментальное исследование профилей местных скоростей при переходных процессах в трубах/ З.А. Калмыкова, И.Г. Мохов, Д.Н. Попов // Транспортное и энергетическое машиностроение №2.- 1972.- С. 61 – 65.
9. Мохов И.Г. Зкспериментальное исследование профилей местных скоростей в трубе при колебаниях расхода вязкой жидкости/ И.Г. Мохов, Д.Н. Попов// Изв. высш. учебн. заведений, Машиностроение.- 1971.- №7.- С.91-95.
10. Гнатів Р.М. Дослідження розподілу швидкостей при неусталеній течії рідини в трубопроводі / Р.М. Гнатів// Промислова гідравліка і пневматика.- 2013.-№2(40).- С. 57-59.

 

 

pdf button.pdf