Зміст номерів

На даний момент 42 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.744:666.798.2


Цисар М.О., Кривошея Ю.М., Шведов Л.К. к.т.н.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ, м. Київ, Україна

 

ВПЛИВ ТИСКУ ВУГЛЕЦЕВОГО ГАЗУ НА ТОПОГРАФІЮ ПОВЕРХНІ ГРАФЕНОВОГО ПОКРИТТЯ, СФОРМОВАНОГО НА ОКСИДІ КРЕМНІЮ


Tsysar M., Krivosheya Yu., Shvedov L.
V. Bakul Institute for Superhard Materials Kyiv, Ukraine

 

THE EFFECT OF CARBON GAS PRESSSURE ON SURFACE TOPOGRAPHY OF GRAPHENE COATING FORMED ON THE SILICON OXIDE

 

Стаття присвячена проблемам формування ультратонких багатошарових графенових покриттів. Метою роботи є визначення природи виникнення нерівностей напівсферичної форми, що нашою дослідницькою групою пов'язується з тиском вуглецевого газу. Для вирішення поставленого завдання розроблено фізико-математичну модель формування рельєфу поверхні під впливом тиску вуглецевого газу. Розроблена методика дозволяє на основі деформаційної теорії визначити максимальний розмір півсфери залежно від матеріалу підкладки. Представлені результати дослідження графенового покриття методом скануючої тунельної мікроскопії (СТМ) з напівпровідниковим алмазним вістрям. Для обробки експериментальних даних використовувався фрактальний аналіз горизонтальних перерізів топограми. На поверхні графенових острівців були знайдені сферичні утворення діаметром від 20 до 32нм . Експериментальні дані порівнювалися з аналітичними даними , отриманими на підставі розробленої моделі . Розбіжність між експериментальними даними і моделлю складають 3 %.

Ключові слова: графенове покриття, вуглецевий газ, напружено-деформований стан, скануючий тунельний мікроскоп, алмазне вістря.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. N’Diaye A.T. et al.,Two-dimensional Ir cluster lattice on a graphene Moire on Ir(111) // Phys. Rev. Lett. – 2006. - 97, 21. – p.215501 -215505.
2. Grüneis A. Tunable hybridization between electronic states of graphene and a metal surface / A. Grüneis, D.V. Vyalikh // Phys. Rev. B – 2008. – Vol. 77. – pp. 193401-193404.
3. Стародубов А.Г. Интеркаляция атомов серебра под монослой графита на поверхности Ni(111) / М.А. Медвецкий, А.М. Шикин, В.К. Адамчук // ФТТ. – 2004. – 46, 7. – c.1300-1305.
4. W.A. de Hee, Epitaxial graphene / C. Berger, X. Wu, P.N. First, E.H. Conrad, X. Li, T. Li, M. Sprinkle, J. Hass, M.L. Sadowski, M. Potemski, G. Martinez // Sol. State Commun. – 2007. – 143. – p.92.
5. Georgiou T. Graphene bubbles with controllable curvature / L. Britnel, P. Blake, R.V. Gorbachev, A. Gholinia, A.K. Geim, C. Casiraghi and K.S. Novoselov1 // Appl. Phys. Lett. – 2011, - 99,9. – p.093103-093106.
6. Гурин В.А.Кристаллическая структура пирографита и католитически осаждённого углерода / В.А. Гурин, С.В. Габелков, Н.С. Полтавцев, И.В. Гурин, С.Г. Фурсов // Вопросы атомной науки и техники. – 2006. – с.195-199.
7. Ilyasov V. Materials for spintronics: magnetic and transport properties of ultrathin (monolayer graphene)/MnO(001) and MnO(001) films / V. Ilyasov, B. Meshi, A. Ryzhkin, I. Ershov, I. Nikiforov and A. Ilyasov // Journal of Modern Physics. – 2011. – vol. 2, No. 10 – pp.1120-1135.
8. Хейфец Л.И. Математическое моделирование процесса термического расширения интеркалированного графита / Л.И. Хейфец, В.Л. Зеленко // Методическое руководство. - Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008. - 49 с.
9. Тимошенко С.П. Пластины и оболочки. / С.П. Тимошенко, С.П. Войновский-Кригер // М.: Наука, 1966, - 636c.
10. Цысарь М.А. Компьютерное моделирование формирования трёхмерного изображения поверхности пиролитического графита в методе сканирующей туннельной микроскопии с использованием алмазного острия, легированного бором // Сверхтв. материалы. – 2011. – № 3. – С.55-64.

 

 

pdf button.pdf