Зміст номерів

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 62-85


Новік М.А.1 к.т.н., доц., Дідовець В.Є.2
1 – НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна; 2 – ВМУРоЛ «Україна», м. Київ, Україна

 

ПОЛІПШЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМОЕЛЕКТРИЧНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ПРИВОДІВ З ЦИФРОВИМ КЕРУВАННЯМ


Novik M.1, Didovets V.1
1 - National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine, 2 - Open International University of Human Development «Ukraine», Kyiv, Ukraine

 

IMPROVE THE STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF PNEUMOELECTRIC MULTIPOSITIONAL DIGITAL CONTROL DRIVES

 

Стаття присвячена актуальній технічній проблемі - розробці та дослідженню пневмоелектричних і пневмогідравлічних багатопозиційних приводів з цифровим керуванням. Розглянута конструкція пневмоелектричного цифрового привода, в структуру якого входять пневматичний цифровий двигун, електричний кроковий двигун, пристрої регулювання швидкості руху вихідного штока, гальмування розрядних поршнів і компенсації зусилля на гвинтову пару. Запропонована математична модель для розрахунку основних характеристик пневмоелектричного цифрового привода з гідравлічним способом регулювання швидкості руху вихідного штока.

Ключові слова: електричний кроковий двигун, промислові роботи, дискретність, розрядність, цифровий двигун, ефективна площа.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Новік М. А. Статичні характеристики електропневматичного багатопозиційного приводу / М. А. Новік // - Вісн. Нац. Техн.. ун-ту України «Київ. Політехн.ін-т»: серія «Машинобудування». – 2010. - № 58. – С. 223-228.
2. Новік М. А. Комбінований цифровий привод з об’ємними дозаторами / М. А. Новік // - Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. - № 2(16). – С. 79-81.
3. Пат. 90383 України, МПК F15B7/00. Багатопозиційний привод / Новік М. А., Кучерук Ю. М. Дорогань В. В. / Заявл. 04. 08. 2008, Опубл. 26. 04. 2010. Бюл.№ 8. – 3с.
4. Пат. 44656 України, МПК F15B11/00. Комбінований цифровий привод / Новік М. А., Кучерук Ю. М. / Заявл. 30. 04. 2009, Опубл. 12. 10. 2009. Бюл.№ 19. – 3с.
5. Пат. 63780 України, МПК F15B7/00. Багатопозиційний привід / Новік М. А., Дідовець В. Є. / Заявл. 17. 02. 2011, Опубл. 25. 10. 2011. Бюл.№ 20. – 3с.
6. Новік М. А. Пневмогідравлічний цифровий привод з направляючими та гальмувальними пристроями / М. А. Новік // - Вісн. Нац. Техн.. ун-ту «Харків. політехн.ін-т»: зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – Випуск 129. 4. 2. – С. 241-248.
7. Березюк Я. Т., Андрущенко А. Г., Мощицкий С. С. и др. Кодирование информации (двоичные коды). - Харьков. : Вища школа, 1978. – 252с.

 

 

pdf button.pdf