Зміст номерів

На даний момент 43 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 519.6
Рудаков К.М. д.т.н., Добронравов О.А.
НТУУ «Київський політехнічний інститут» м. Київ, Україна

 

ПРО ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ ЗАЗОРУ МІЖ БОЛТОМ ТА ОТВОРОМ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН БОЛТА ОДНОЗРІЗНОГО БОЛТОВОГО З’ЄДНАННЯ В ЗОНІ "ЗРІЗУ"


Rudakov K., Dobronravov A.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

ABOUT INFLUENCE OF SIZE OF A BACKLASH BETWEEN A BOLT AND THE HOLE ON THE TENSION CONDITION OF A BOLT OF THE SINGLE-SHEAR BOLTED JOINT IN A "SHEARING" ZONE

 

Вивчення впливу величини зазору на напружений стан болта однозрізного болтового з'єднання в зоні "зрізу". Використали метод скінченних елементів і тривимірну контактну модель, максимально наближену до реальної геометрії й умов навантаження. Встановлено, що болт однозрізного болтового з'єднання завжди "працює" не тільки на зріз, а й на згин. Контактна взає- модія бічної поверхні болта із кромками отворів викликає в зонах контактів у болті додаткові від’ємні осьові напруження пікового характеру. Навіть при знакопостійному циклі основного навантаження в болті може виникнути приповерхня зона із циклічно знакозмінними осьовими напруженнями, а вони більш руйнівні, чим знакопостійні. Це міняє характер вто- много руйнування болта. Новизна: з'ясовано причину зміни характеру втомного руйнування болта: відрив замість зрізу.

Ключові слова: болтове з’єднання; метод скінченних елементів; технологічні фактори

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Кривов Г.А. Прогнозирование и расчет усталостной долговечности моделей силовых конструктивных элементов с отверстиями на этапах эскизного и рабочего проектирования / Г.А. Кривов, С.А. Бычков, Е.Т. Василевский и др. // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Вып. 45. – Х. – 2010. – С. 51 – 60.
2. Стрижиус В.Е. О некоторых гипотезах и допущениях при расчете усталостной долговечности элементов авиакон- струкций из ПКМ / В.Е. Стрижиус // Научный вестник МГТУ ГА. – 2011. – № 163(1). – С. 96 – 102.
3. Eshwar V.A. Analysis of clearance fit pin joints, Int. J. Mech. Sci., 1978. Vol.20. pp. 477-484.
4. Lawlor V.P., Stanley W.F., McCarthy M.A. Characterisation of damage development in single shear bolted composite joints. Journal of Plastics, Rubber and Composites, 2002. The Institute of Materials, London, UK. Vol.31. No.3, pp. 126-133.
5. Lawlor V.P., McCarthy M.A., Stanley W.F. Experimental study on the effects of clearance on single-bolt, single-shear, composite bolted joints. Journal of Plastics, Rubber and Composites, 2002. The Institute of Materials, London, UK. Vol.31. No.9. pp. 405-411.
6. McCarthy M.A., McCarthy C.T. Finite element analysis of the effects of clearance on single-shear, composite bolted joints. Journal of Plastics, Rubber and Composites, 2003. The Institute of Materials, London, UK. Vol. 32. No.2. pp. 65-70.
7. Кривов Г.А. Моделирование болтовых соединений, содержащих детали из ПКМ, в среде FEMAP/NASTRAN / Г.А. Кривов, В.А. Матвиенко, А.Н. Рудько и др. // Технологические системы. – К.: УкрНИИАТ. – 2013. – №1(62). – С. 90 – 102.
8. Рудаков К.Н. Моделирование болтовых соединений из ПКМ в программном комплексе FEMAP/NX NASTRAN / К.Н. Рудаков, С.Н. Шукаев // Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", сер. Машинобудування №67. – 2013. – С. 199 – 206.
9. Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения // И.А. Биргер, Г.Б. Иосилевич. – М.: Машиностроение, 1990. – 365 с.
10. Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин: Справочник / И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич. – М.: Маши- ностроение, 1979. – 702 с.
11. Иосилевич Г.Б. Концентрация напряжений и деформаций в деталях машин // Г.Б. Иосилевич. – М.: Машиностроение, 1981. – 224 с.
12. Jonson K.L. Contact mechanics / Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 452 p.
13. Ляв А. Математическая теория упругости / Пер. с англ. В.В. Булгакова, В.Я. Натанзона // А. Ляв. – М., Л.: ОН- ТИНКТП СССР, 1935. – 674 с.
14. Тимошенко С.П. Теория упругости / Пер. с англ. М.И. Рейтмана, под ред. Г.С. Шапиро // С.П. Тимошенко, Дж. Гудь- ер. – М.: Наука, 1975. – 575 с.
15. Чечулин Б.Б. Титановые сплавы в машиностроении // Б.Б. Чечулин, С.С. Ушков, И.Н. Разуваева и др. / Л.: Машиностроение, 1977. – 248 с.
16. Шукаєв С.М. Вплив технологічних факторів на міцність болтових з’єднань з композиційних матеріалів / С.М. Шукаєв, К.М. Рудаков, П.А. Корнєв // Наукові вісті НТУУ "Київський політехнічний інститут". – 2013. – №5. – С. 93
– 97.

 

 

pdf button.pdf