Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 36 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.376


Романов А.В. к.т.н.

Институт механики им С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев, Украина


К ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРА ДЛИТЕЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПРИ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ


Romanov A.

Institute of Mechanics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine


TO ESTIMATE OF CHARACTER LONG-TERM FRACTURE UNDER COMPLEX STRESS STATE

Анотація. Вирішується задача оцінки характеру тривалого руйнування в умовах повзучості з урахуванням «жорсткості» напруженого стану та траєкторії деформування. Руйнування в умовах тривалого статичного навантаження розглядається в рамках феноменологічного підходу як процес вичерпання вихідного запасу пластичності матеріалу. Оцінка характеру
руйнування (в’язкий, крихкий, змішаний) здійснюється із зіставлення величини накопиченої деформації на момент вичерпання запасу пластичності, і запасу пластичності, необхідної для реалізації в’язкого руйнування. Вплив траєкторії деформування при розвинених деформаціях ураховується показником монотонності, що представляє собою відношення інтенсивності
логарифмічних деформацій до параметра Одквиста. Жорсткість напруженого стану враховується показником жорсткості, що представляє собою з точністю до знака відношення других інваріантів кульового тензора й девіатора напружень, і відбиває з точністю до постійного множника співвідношення питомих потенційних енергій зміни обсягу та форми.

 

Ключові слова: руйнування, запас пластичності, показник жорсткості, інтенсивність деформацій.

 

Библиографический список использованной литературы
1. Голуб В.П. Нелинейная ползучесть и длительное вязкое разрушение идеально-упругопластических стержней при растяжении / В.П.Голуб, А.В.Романов, Н.В.Романова // Прикл. механика, 2008.- Том 44, № 4.- С. 120-133.
2. Пластичность и разрушение / Под ред. В.Л.Колмогорова.- М.: Металлургия, 1977.- 336 с.
3. Грешков В.М. Прогнозирование разрушения металла в процесса холодной пластической деформации / В.М.Грешков, Ю.А.Лавриненко, А.В.Напалков / Сообщение 1. Приближенная модель пластической деформации и разрушения металлов // Пробл. прочности, 1999.- №1.- С. 76-85.
4. Добранюк Ю.В. Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук. Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАНУ.- Київ, 2012.
5. Беляев Н.М. Сопротивление материалов // Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука».- 1976.- 608 с.
6. Бриджмен П. Исследования больших пластических деформаций и разрыва.- М. Изд-во иностр. литературы, 1955.- 444 с
7. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести.- М.: Машиностроение, 1975.- 400 с.
8. Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел // Пер. с англ. под ред. Г.С.Шапиро.- М.: Изд-во Иностранной литературы, 1954.- Том 1.- 648 с.
9. Корнилова Т.Н. Применение условия пластичности пористых тел к решению некоторых задач механики разрушения / Т.Н.Корнилова, В.Д.Дудунов // Пробл. прочности, 1996.- №6.- С. 17-26.
10. Одквист Ф. Упрочнение стали и подобных ей материалов // Теория пластичности.- М., 1948.- С. 283-290..
11. Hoff N.J. The necking and the rupture of rods subjected to constant tensile loads // Journal of Applied Mechanics.- 1953.- Vol. 20, N1, pp. 105-108.

  

 alt .pdf