Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 41 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 532.54.013.2

 

Гнатів Р.М., к.т.н., доц., Орел В.І., к.т.н., доц., Піцишин Б.С.
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ ПРИ НЕУСТАЛЕНОМУ РУСІ РІДИНИ В ТРУБАХ

 

Gnativ R., Orel V., Picishin B.
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

TO DETERM ARISE THE PRESSURE IN INSTABLE MOVEMENT OF LIQUID IN PIPE

 

За результатами теоретичних і експериментальних досліджень було встановлено, що тиск, який виникає при неусталеному русі рідини суттєво залежить від внутрішньої структури потоку. Від критеріїв цієї структури залежать втрати енергії на тертя, а також стійкість ламінарного режиму течії. Отримані результати досліджень дозволяють визначати ці величини і врахувати їх вплив на процес розвитку неусталеної течії рідини.

Ключові слова: неусталений, нестаціонарний, рух рідини.

Бібліографічний список використаної літератури
1. СНип П2.04.02-84. Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Стройиздат. М., 1985.
2. Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах/ И.А. Чарный// 2-е изд. переработ. и доп. М. “Недра”. 1975.
3. Попов Д.Н. Нестационарные гидравлические процессы/Д.Н. Попов// М. Машиностроение, 1982.
4. Гнатів Р.М. Експерименталні дослідження неусталених течій в трубах / Р.М.Гнатів, І.П. Віструх // Промислова гідравліка і пневматика.-2009.-№4 (26).-С.28-31.
5. Гнатів Р.М. Дослідження методів візуалізації неусталеного руху плинного середовища втрубопроводах гідравлічних систем /Р.М.Гнатів, І.Ф. Рип’як, В.В. Чернюк // Промислова гідравліка і пневматика.-2010.-№1 (27).-С.47-51.
6. Калмыкова З.А. Экспериментальное исследование пролфилей местных скоростей при переходных процессах в трубах/З.А. Калмыкова, И.Г.Мохов, Д.Н. Попов// Транспортное и энергетическое машиностроение № 2, 1972, с. 61- 65.
7. Бескаравайный Н.М. Теоретические основы измерения импульсных давлений в жидких средах/ Н.М. Бескаравайный, В.А. Поздеев// 1981.
8. Иващенко Н.Н., Автоматическое регулирование/ Н.Н. Иващенко// М. Машиз., 1958.
9. Гнатів Р.М. Використання допплерівського локатора для вимірювання швидкостей при неусталеному русі рідин. /Р.М. Гнатів // Примислова гідравліка і пневматика.-2011.- №1 (31).-С.60-63

 

 

pdf button.pdf