Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 40 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 62-85

 

Новік1 М.А. к.т.н., доц., Дідовець2 В.Є. ас.
1 – НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна; 2 – ВМУРоЛ «Україна», м. Київ, Україна

АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРОВИХ ПРИВОДІВ ПОВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

 

Novik1 M., Didovets2V.
1 - National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine;
2 - Open International University of Human Development «Ukraine», Kyiv, Ukraine

ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF DIGITAL ACTUATORS OF RETURNING-FORWARD MOVEMENT

 

Проаналізовані різноманітні конструкції багатопозиційних приводів з цифровим керуванням, позиціювання яких здійснюється по жорсткому механічному упору. Обгрунтована доцільність застосування однотипних електропневматичних приводів поворотно-поступального руху в якості виконавчих пристроїв повороту і поступального переміщення вихідної ланки як приводів руки, так і приводів колони промислових роботів. Розглянуті оригінальні комбіновані багатопозиційні приводи поворотно-поступального руху з цифровим керуванням, які забезпечують як послідовні, так і одночасні поворот і лінійне переміщення вихідної ланки на задану величину. Запропонована математична модель розрахунку основних параметрів приводів повороту і приводів лінійного переміщення вихідної ланки. Приведений аналіз залежності крутного моменту і лінійного зусилля електропневматичного цифрового привода поворотно-поступального руху від розрядності пневматичного цифрового двигуна.

Ключові слова: електричний кроковий двигун, промислові роботи, статичне зусилля, цифровий привод, об’ємні гідравлічні дозатори, дискретність, розрядність.

Бібліографічний список використаної літератури
1. Козырев Ю. Г. Промышленные роботы. Справочник. М., 1983.
2. Патент України № 90383 МПК F15B7/00. Багатопозиційний привод. /Новік М. А., Кучерук Ю. М., Дорогань В. В., заявник і патентовласник НТУУ «КПІ» № а20081063 – заявл. 04.08.2008; опубл. 10.02.2010 – Бюл. № 8.
3. Новік М. А., Кучерук Ю. М. Поворотний пневмогідравлічний привод з цифровим керуванням. // Вісник НТУУ «КПІ», серія Машинобудування. – 2009. - № 57. – с. 102-106.
4. Патент України № 66811 МПК F15B9/03. Цифровий привод поворотно-поступальної дії. /Новік М. А., Дідовець В. Є., Пузик Є. О., заявники і патентовласники Новік М. А., Дідовець В. Є., Пузик Є. О. № u201104184 – заявл. 06.04.2011; опубл. 25.01.2012 – Бюл. № 2.
5. Абрамов Е. И., Колесниченко А. М., Маслов В. Т. Элементы гидропривода. Справочник. К., «Техніка», 1977.

 

 

pdf button.pdf