Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 45 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.822.572: 621.941.08
Федориненко Д.Ю. д.т.н., доц., Сапон С.П., Бойко С.В., к.т.н., доц.
Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ГІДРОСТАТИЧНИХ ОПОР НА ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ТОЧНОСТІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА

Fedorinenko D., Sapon S., Boyko S.
Chernihiv State Technological University, Chernigiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

INFLUENCE OF TEMPERATURE DEFORMATIONS HYDROSTATIC SUPPORTS ON THE OUTPUT ACCURACY RATES OF SPINDLE KNOT

Анотація. Проаналізовано причини виникнення температурних деформацій та їх вплив на експлуатаційні параметри гідростатичних опор шпинделя. Наведено методику та результати експериментальних досліджень впливу температури мастила на точність обертання шпинделя та точність обробки зразків-виробів. Встановлено, що з підвищенням тиску в карманах опори зменшується відхилення осі шпинделя від початкового положення та вплив температури на точність форми
оброблених поверхонь у всьому діапазоні температур робочої рідини. Запропоновано шляхи зниження температурних
деформацій гідростатичних шпиндельних опор.
Ключові слова: шпиндельний вузол, точність, гідростатична опора, теплові деформації, траєкторія, круглість, тиск,
температура.

 

Бібліографічний список використаної літератури

 

1. Бушуев В.В. Направления развития мирового станкостроения/ В.В.Бушуев, Ф.С.Сабиров // Вестник МГТУ Станкин,

 

2010. № 1. с. 24–30.

 

2. Zhu Rui. Thermal error analysis and error prediction modeling on a machine tool./Zhu Rui, Dai Shijie, Zhu Yonglu, Wu

 

Xinye, Guo Yinbiao// Proceedings of the 2008 IEEE IEEM. р. 2056-2060.

 

3. Пуш А.В. Шпиндельные узлы: Качество и надежность./ А.В.Пуш – М.: Машиностроение, 1992. – 228 с.

 

4. Igor Sevostianov. On the thermal expansion of composite materials and cross-property connection between thermal expansion

 

and thermal conductivity. Mechanics of Materials 45 (2011) 20–33.

 

5. Пат. 2438830 Российская федерация, МПК B23B25/06. Устройство компенсации тепловых и силовых погрешностей

 

токарного станка/ Юркевич В.В.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН". – №

 

2010132735/02, заяв. 05.08.2010; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1. – 8 с.

 

6. Федориненко Д.Ю. Вплив експлуатаційних параметрів на характеристики гідростатичних опор шпинделя/ Д.Ю.

 

Федориненко, С.П. Сапон // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. – 2011. − Вип. 31. − С. 396−402.

 

7. Струтинський В.Б. Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах / В.Б.Струтинський,

 

Д.Ю.Федориненко. – Ніжин: "Аспект-Поліграф", 2011. – 464 с.

 

8. Бушуев В.В. Гидростатическая смазка в станках / В.В. Бушуев — М.: Машиностроение, 1989. — 176 с.

 

9. Триангуляционные лазерные датчики. Серия РФ603. Руководство по эксплуатации. − Мн.: ООО «РИФТЭК», 2011. – 46 с.

 

10. Степнов М.Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний: Справочник./ М.Н.Степнов.

 

− М.: Машиностроение, 1985. − 232 с.