Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 23 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 543.3:620.91(075.8):621.314:630*


Мачуга О.С., к.ф.-м.н., доц.
Національний лісотехнічний університет України, м.Львів, Україна


ІНТЕГРОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ГІДРО- ТА БІОРЕСУРСІВ У ЛІСОЗАГОТІВЛІ


Machuga O.
National Forestry University of Ukraine, Lviv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


INTEGRATED HYDRAULIC AND BIOLOGICAL RESOURCESES ENERGY USAGE IN HARVESTING

Класифіковано технологічні процеси лісозаготівлі, транспортування та первинного перероблення деревини з огляду можливості використання енергії, отриманої із відновних джерел. Оцінено витрати механічної роботи, необхідної для виконання виробничих операцій відповідних технологічних процесів. Сформульовано висновок про достатність розглядуваних енергоресурсів не тільки для виконання технологічних операцій, а також і для заготівлі некондиційної деревини для інших енергетичних цілей. Запропоновано принципову схему установки для інтегрованого використання енергії відновних джерел у лісозаготівлі та методику її проектування для конкретних випадків. 

 

Ключові слова: енергія відновних джерел,лісозаготівля, інтегроване використання.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Сиротюк М. І. Поновлювані джерела енергії: Навчальний посібник/ М. І. Сиротюк. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 248 с.
2. Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання: ІІ Міжнар. наук.- практ. конф.// Львів. - 15 - 16 травня 2003. - Зб.наук.статей. – Львів: ЛвЦНТЕІ, 2003 – 251 с.
3. Туниця Ю.Ю. Екологічна конституція Землі. Ідеї, концепції, проблеми. – Ч.1/ Ю. Ю. Туниця. - Львів: Видавництво
ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 362 с.
4. Браун Л.Р. Стан світу 2000: Доповідь Інституту Всесвітнього Спостереження про прогрес до сталого суспільства/
Л.Р.Браун та інші. - Київ: «Інтелсфера», 2000. - 285 с.
5. Krasowski E. Motoryzacja i energetyka rolnictwa / E. Krasowski // Motrol.- Lyblin: Kmer Pan Od. Lublin. – 2011. - Tom
13D. – 310 st.
6. Mobilne energeticke prostriedky – Hydraulika – Zivotne prostredie – Ergonomia mobilnych strojov: Zbornik vedeckych
recenzovanych prac/ M. Kuchera // Zvolen: Technicka univerzita vo Zvolene. - 2011 , ISBN 978-80-228-2265-7. - Vydanie
Ι. - 257 stran.
7. Мачуга О. С. Засади інтегрованого використання енергії відновних джерел у лісозаготівлі/ О. С. Мачуга// Науковий
вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.- Львів: РВВ НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.7. - с. 58 - 64.
8. Библюк Н. Деякі аспекти енергетичного потенціалу Гуцульщини. Історія та сучасність/ Н. Библюк, О. Мачуга //
Праці наукового товариства ім. Шевченка, Матеріали Косівського осередку НТШ, т. ІІІ Краєзнавство. - Косів:
Центр громадських ініціатив, 2011. – 258 – 266 с.
9. Byblyuk N. The prospects of heat emission decrease to the environment in logging and wood processing/ N. Byblyuk, R.
Byblyuk, O. Machuga // In: Logging and wood processing in central Europe. Proceedings. - Kostelec nad Cernymi Lesy 20 -
21 June 2007.- CULF Prague, 2007.- P.149 - 150.
10. Byblyuk N. About the direct use of renovated sources of energy in logging. / N. Byblyuk, R. Byblyuk, O. Machuga // Mobilne
energeticre prostriedky – Hydraulika – Zivotne prostredie – Ergonomia mobilnyh strojov Zborn. z medz. ved. konferencje.-
Zvolen, 20 september 2007. - TU vo Zvolene, 2007, ISBN 978-80-228-1750-9.- P. 23 – 29.
11. Мачуга О. Інтегровне використання енергії відновних джерел у сільському господарстві та лісозаготівлі / Олег
Мачуга // MOTROL. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. – 2010. – 12 D. – С. 245 – 249.
12. Гнатяк І. С. Оцінка гідроенергетичних ресурсів басейну р. Опір та можливостей їх використання. / І. С. Гнатяк, І. П.
Ковальчук // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні:
Матеріали ІІ науково-практичної конференції. Львів 2003 р. - Зб.наук.статей.- Львів, ЛьвЦНТЕІ, 2003. - С. 6 - 10.
13. Библюк Н.І. Лісотранспортні засоби : Теорія. Підручник / Н. І. Библюк. - Львів: Видавничий дім «Панорама», 2004. –
453 с.
14. Сенякевич І. Економіка галузей лісового комплексу/ І. Сенякевич . – Київ: Знання, 1992. – 243 с.
15. Кудря С. О. Атлас енергетичного потенціалу відновних джерел енергії України/ С. О. Кудря, В. Ф. Рєзцов, Т. В.
Суржик, Л.В. Яценко, Г. П. Душина, П. Ф. Васько, Ю. П. Морозов, Г. М. Забарний. - Київ: Інститут відновлюваної
енергетики НАН України, 2010. – 71 с.
16. Рудько Г.І. Наукові основи екологічної оцінки та оптимального використання гідроресурсів Карпатського регіону
України/ Г.І. Рудько, Л.М. Консевич.- Київ: Т-во «Знання» України. – 138 с.
17. Шкиря Т.М. Технология и машины лесосечных работ / Т. М. Шкиря. - Львов: Выща школа, Изд. Львов. ун-та, 1988.
– 264 с.
18. Баринов К. Н. Проектирование лесопромышленного оборудования: Уч. Пособие / К. Н. Баринов, В. А. Александров.
- Л.: Издательство Ленинградского университета, 1988. - 240 с.
19. Сортиментные таблицы для таксации сосны, ели, пихти, дуба, бука, ясена, клена, граба, осины, березы, ольхи,
липы, и акации белой. - К.: ”Будівельник”, 1973. - 443 с.

20. Рекомендації із застосування мобільних канатних лісотранспортних установок на гірській лісозаготівлі. – Івано –
Франківськ, 2006. – 35 с.

 

.pdf