Зміст номерів

На даний момент 29 гостей на сайті
Ulti Clocks content


UDC 621.22


Muraschenko1 A., Yakhno1 O., Solonin2 R.
1 - National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine; 2 - ANTK «Antonov», Kiev, Ukraine


EFFECTIVENESS OF THE MULTIMODE HYDRODRIVE


Муращенко1 А.М., Яхно1 О.М. д.т.н., проф., Солонин 2 Р.И. к.т.н.
1-НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина; 2-АНТК «Антонов», г. Киев, Украина


ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МНОГОРЕЖИМНОГО ГИДРОПРИВОДА

 

Анотація. Розглянуто схемні рішення комбінованого електрогідравлічного приводу, його режими роботи, що використовуються в багатьох областях техніки. Ціллю дослідження являється проведення математичних розрахунків
узагальнених гідравлічних систем, щоб забезпечити високу якість проектних робіт, в значному скороченні у перед проектній розробці та випробування гідравлічних систем, що дасть змогу знизити витрати на їх розробку і тестування. У роботі використаний графо-аналітичний підхід до дослідження функціонування багатоелементних об’єктів. Підхід застосовано для оцінки енергетичної ефективності схемних рішень гідравлічного приводу на основі ексергетичного методу. Досліджено вплив експлуатаційних факторів на втрати тиску в гідросистемі приводу. В результаті проведеного дослідження порівняння двох схемних рішень привода було з’ясовано, які елементи системи збільшують енерговитрати.
Ключові слова: електрогідропривод, ексергія, ексергетичний метод, енергія, анергії.

 

1. Бродянский В.М. Эксергетический метод термодинамического анализа. – М.: Энергия, 1973. – 296 с. – Библиогр. : С. 276-294.
2. Терентьев Е. Ф. Эксергия как критерий оценки эффективности функционирования технологических систем / Е. Ф. Терентьев, С. И. Матвиенко // Экология северных территорий России. Проблемы, прогноз ситуации, пути развития, решения: матер. междунар. конф., Архангельск, 17-22 июня 2002 г. Т. 2. ‒ Архангельск: Ин-т экол. пробл. Севера УрО РАН, 2002. - С. 230-233.
3. Яхно O.М. Ексергетичний аналіз привода механізації крила літака / О. М. Яхно, О. П. Губарев, А. М. Муращенко та ін. // ‒ Промислова гідравліка і пневматика.: Всеукр. наук.-техн. журн. / Вінниц. держ. аграр. ун-т ; Асоц.
спеціалістів пром. гідравліки і пневматики. – К.: [б. и.], 2011. ‒ № 4(34). – С. 45-49.
4. Яхно O.М. Введение в мехатронику: Учеб. Пособие для студ. спец. «Гидравл. и пневмат. машины», «Прикладная механика» / O. М. Яхно, А.В. Узунов, А.Ф. Луговской и др. – К.: НТУУ "КПИ", 2008. – 528 с.

.pdf