Зміст номерів

На даний момент 11 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 681.5


Рудь В.Д. д.т.н., проф., Смолянкін О.О.
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна


АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ СКЛАДНИХ ТРАЄКТОРІЯХ НАВАНТАЖЕННЯ


Rud V., Smolyankin O.
Luck natsyonalntsыy Technical University, Luck, Ukraine


AUTOMATED MEASURING SYSTEM FOR STUDYING THE PROPERTIES OF POROUS MATERIALS UNDER COMPLEX LOADING PATHS


Наведений аналіз експериментальних досліджень механіки деформування та установок для проведення експериментальних досліджень. Приведено опис вимірювального комплексу для дослідження механічних і фізичних
властивостей порошкових матеріалі. Представлені засоби вимірювання силових і деформаційних параметрів та їх тарувальні залежності. Розроблена електрична схема узгодження тензометрів. Побудована модель автоматизованої системи регулювання силових параметрів навантаження з подальшою реєстрацією деформаційних характеристик з використанням нечіткої логіки.


Ключові слова: програмно-апаратний комплекс, тензорезистори, нечітка логіка, тарування.

 

1. Лебедев А.А. Механические свойства конструкционных материалов при сложном состоянии / А.А. Лебедев, Б.И. Ковальчук, Ф.Ф. Гигиняк, В.П. Ламашевский //Справочник-Киев: Наукова думка, 1983.-366с.
2. Писеренко Г.С. Деформирование и прочность материалов при сложном напряженном состояний / Г.С. Писеренко, А.А. Лебедев //.-Киев.: Наукова думка,1976.-415с.
3. Кайбышев О.А. Установка для проведения испытаний материалов в условиях сложного нагружения / О.А. Кайбышев, Р.А. Васин, В.К. Бердин, Р.М. Кашаев // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2000. №4(т.66).с.50-53.
4. Михалев А.И. Моделирование нечеткого логического вывода в задачах идентификации / А.И. Михалев., Е.Ю. Новикова // Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління «Нові
технології». -Кременчук. -2006. -№2(12).-с.181-183.
5. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. -СПб.: БХВ-Петербург, 2003.-736 с.

.pdf