Зміст номерів

На даний момент 52 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 001.89; 347.77


Каргін Б.С. к. т. н, проф., Тахтамиш І.В.
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна


УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗНАНЬ З ОСНОВ ІННОВАЦІЙНО - ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


Kargin B., Tahtamish I.
The State High Educational Institution «Priazovskiy State Technical University», Mariupol, Ukraine


IMPROVING THE SYSTEM OF KNOWLEDGE ON THE BASIS OF INNOVATIVE - INVENTIVE ACTIVITY STUDENTS


Розглянуті питання реформування системи вищої освіти з урахуванням вимог європейських стандартів шляхом впровадження необхідної суми знань і умінь по основах інноваційно - винахідницькій діяльності студентів на прикладі інноваційної діяльності ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» і одній з його кафедр – «Ковальсько- штампувальне виробництво». Показана роль методичного і організаційного забезпечення для поліпшення якості підготовки фахівців. Дані приклади наукових розробок студентів кафедри, які свідчать про їх актуальність і новизну. Встановлений тісний зв'язок роботи, що проводиться, з вимогами Болонського процесу.


Ключові слова: вища освіта, реформування, європейські стандарти, інноваційна діяльність, університетська наука, інтелектуальний потенціал, якість навчання


 

1. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки як інтелектуальний ресурс системи національної освіти : зб. наук. праць : Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред..) та ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – Т. 17. – С. 237-246.
2. Диамантопуло К.К. Методическое обеспечение системы внедрения знаний по основам инновационно – изобретательской деятельности студентов в ПГТУ / К.К. Диамантопуло // Активизация самостоятельной работы
студентов – реальный путь повышения качества подготовки специалистов : тезисы док. участн. в межвуз. науч.- метод. конф., посвящ. 75-летию ПГТУ (24-26 мая 2005г.; Мариуполь). – Мариуполь, 2005. – С. 12-16.
3. Каргин Б.С. Анализ тенденций развития объектов техники в процессе патентных исследований кафедры КШП / Б.С. Каргин, И.В. Тахтамыш // Университетская наука – 2010 : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. / ПГТУ. –
Мариуполь, 2010. – Т. 1. - С. 193-194.
4. Каргин Б.С. Самостоятельная работа студентов по изучению специальных дисциплин в курсовом и дипломном проектировании на кафедре кузнечно-штамповочного производства / Б.С. Каргин // Активизация самостоятельной работы студентов – реальный путь повышения качества подготовки специалистов : тезисы док. участн. в межвуз. науч.-метод. конф., посвящ. 75-летию ПГТУ (24-26 мая 2005г.; Мариуполь). – Мариуполь, 2005. – С. 17-21.
5. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Кафедра «Ковальсько-штампувальне виробництво» www.ksp-pstu.io.ua

,pdf