Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3


Трубачев С.І. к.т.н. доц., Яхно Б.О. к.т.н. доц.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна


ЗГИНАННЯ ТРИШАРОВИХ ПЛАСТИН З ЖОРСТКИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ З УРАХУВАННЯМ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ В НЕСУЧИХ ШАРАХ


Trubachev S.І. , Yakhno B.O.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine


BENDING OF THREE-LAYER PLATES WITH A RIGID FILLER WITH ACCOUNT OF PLASTIC DEFORMATION IN CARRING LAYERS


Розглянуто згин пружньо-пластичної тришарової пластини з жорстким заповнювачем, яка покоїться на пружній основі. Для опису кінематики пластини використовується гіпотеза ламаної лінії Реакція основи описується моделлю
Вінклера. На контурі пластини передбачається наявність жорсткої діафрагми, що перешкоджає відносному зсуву шарів. Проведено чисельний розрахунок тришарової пластини програмним комплексом Abaqus. Була визначена залежність прогину від коефіцієнта жорсткості основи. Були наведені рекомендації про вибір коефіцієнта жорсткості на основі прогину.


Ключові слова: згин, тришарова пластина, жорсткий заповнювач, пужньо-пластичні деформації

 

1. Горшков А. Г. Механика слоистых вязко-упругопластических элементов конструкций / А.Г.Горшков, Э.И.Старовойтов, А. В. Яровая. – М. : Физматлит, 2005.– 576 с.
2. Старовойтов Э. И. Вязкоупругопластические слоистые пластины и оболочки / Э. И. Старовойтов. – Гомель : БелГУТ, 2002. – 344 с.
3. Старовойтов Э.И. Деформирование трехслойных элементов конструкций на упругом основании / Э.И. Старовойтов, А.В. Яровая, Д.В. Леоненко.-М.:ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 379 с.
4. Плескачевский Ю. М. Деформирование металлополимерных систем / Ю. М. Плескачевский, Э. И. Старовойтов, А. В. Яровая. – Минск : Бел. Навука, 2004. – 386 с.
5. Григолюк Э.И., Фильштинский Л.А. Периодические кусочно-однородные упругие структуры/ Э.И. Григолюк, Л.А.Фильштинский. – М.: Наука, 1992 .- 286 с.
6. Васильев В.В. Механика конструкций из композитных материалов/ В.В.Васильев.-М. : Машиностроение, 1988.-288 с.
7. Яхно Б.О. Пошкоджуваність та руйнування конструкційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні./ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. - Київ, 2005. – 150 с.

.pdf