Зміст номерів

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621. 983


Калюжний О.В. к.т.н.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев ,Украина


АНАЛІЗ ОБТИСКУ ГОРЛОВИН В СФЕРИЧНІЙ МАТРИЦІ НА ТРУБЧАТИХ ЗАГОТОВКАХ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМ ПРОТИТИСКОМ


Kaliuzhnyi A.

The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine


THE ANALYSIS OF BLOCK PRESSING PROCESS OF THE CYLINDER NECKS ON TUBULAR PREFORMS IN A SPHERICAL MATRIX WITH A DIFFERENTIATED BACKPRESSURE


Описаний спосіб отримання горловин обтиском з прикладанням протитиску на внутрішню поверхню заготовки. Методом скінчених елементів проведений розрахунковий аналіз традиційного обтиску та обтиску з протитиском горловин на трубчастих заготовках в сферичній матриці. Встановлено кінцеві форми виробів при традиційному обтиску та обтиску з протитиском. Прикладання протитиску виключає руйнування металу при деформуванні та збільшує висоту горловин. Розраховані силові режими формоутворення виробів, напружено-деформований стан металу, а також точні розміри горловин. Дія протитиску призводить до збільшення інтенсивності деформацій та зміцнення металу після обтиску.


Ключові слова: обтиск, сферична матриця, диференційований протитиск, метод скінчених елементів.

 

1. Калюжний В. Л. Спосіб обтиску горловини типу балон: пат. України №59190: МПК В21В26/02// Калюжний В. Л., Калюжний О. В., Піманов В. В., Паляничко Є. М.; Заявник і патентовласник НТУУ „КПІ”; Опубл. 10.05.2011, бюл.
№ 9.
2. Калюжний О.В. Аналіз силових режимів та якості виробів при обтиску трубчатих заготовок в конусній матриці//Вісник НТУУ «КПІ», серія Машинобудування, 2011, вип. 62. С. 63-67.
3. Калюжний О.В. Порівняльний аналіз традиційного обтиску та обтиску з диференційованим протитиском // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск : нові рішення в
сучасних технологіях: - Харків: НТУ «ХПІ» - 2011. – 46. С. 27-34.
4. Попов Е.А. Основы теории листовой штамповки: учебное пособие для вузов / Попов Е.А. – М. : Машиностроение, 1977. – 278 с.
5. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке// Романовский В.П. – 6-е изд., перераб. и доп. – Л: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1979. – 520 с.
6. Ковка и штамповка: Справочник: В 4 т. Т. 4 Листовая штамповка/ Под ред.. А.Д. Матвеева; Ред. совет: Е.И. Семенов (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1985-1987. – 544 с.
7. Аверкиев Ю.А. Холодная штамповка// Аверкиев Ю.А. ; Издательство Ростовского университета , 1984, - 288 с.

 

.pdf