Зміст номерів

На даний момент 50 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.928.9


Батлук1 В.А., Ляшеник1 А.В., Басов2 М.В.
1- Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна; 2- Державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна


РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У  ВІДЦЕНТРОВО-ІНЕРЦІЙНИХ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧАХ


Batluk1 V., Lyashenyk1 A., Basov2 M.
1- National University «Lviv Polytechnic», Lviv, Ukraine; 2- State University Life Safety, Lviv, Ukraine


RESULTS MODELING OF PROCESSES IN CENTRIFUGAL-INERTIAL DEDUSTERS


У статті приводиться фізична суть явищ, які протікають в пиловловлювачах, визначений характер розподілу тисне і швидкостей в них, проаналізовані сили, які діють на частинки аерозоля, що дозволяє розкрити фізичну суть процесу руху повітряного потоку в проектованому апараті, визначити вплив, що діють на частинки аерозоля в радіальному напрямі сил на характер їх руху, значно понизити кількість експериментальних досліджень по вивченню впливу параметрів апарату на ефективність його роботи. Значущість проблеми зумовлена відсутністю завершеної наукової теорії процесу пилоочищення, яка б відповідала вимогам до ступеня очищення повітря від пилу. Для підготовки розрахунку в програмі твердотільного моделювання, для вивчення фізичного змісту процесів, які відбуваються в нашому апараті і для обгрунтування вибору параметрів експериментальних досліджень нами була побудована тривимірна звичайно елементна модель пиловловлювача )., для якої методом кінцевих елементів (МКЕ) вирішена система рівнянь Нав’е-стокса для турбулентного перебігу повітря. З цією метою побудована геометрична модель з урахуванням тих геометричних параметрів апарату, які були визначені нами.


Ключові слова: Фактори: пиловловлювач, частинки пилу, фізична суть, ефективність

 

1. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. – Г.:Физматгиз, 1960.
2. Ландау Л.Д., Ліфшиц Е.М. Механіка суцільних середовищ. – М.: ГИТТЛ, 1954.
3. Пат. 59259 А Україна, МПК В 01D 45/12. Пиловловлювач із зсунутими секціями відокремлювача /В. А. Батлук, В. К. Батлук, О. В. Мельников/ Заявл. 20.12.2002, Опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8. — 3 с.
4. Харлоу Ф.Х. Чисельний метод частинок в комірках для задач гідродинаміки. Обчислювальні методи в гідродинаміці. – М.: Мир, 1967. 

5. Пат. 52792 Україна, МПК В 01D 45/00, 45/12, 45/18. Пиловловлювач / В. А. Батлук, К. І. Азарський, О. В. Мельников / Заявл. 01.06.2000, Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. — 3 с.
6. Пат. на корисну модель 25753 Україна, МПК В 01D 45/00. Пиловловлювач із додатковою доочисткою / В. А. Батлук, Р. М. Василів, О. В. Мельников. — № u 2007 02042; заявл. 26.02.2007; опубл. 27.08.2007, Бюл. № 13. — 4 с.

 

.pdf