Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.735.32:669.14


Чухліб1 В.Л. к.т.н., доц., Ашкeлянець1 А.В. к.т.н., доц., Ящук1А.О., Борисенко2А.Ю. к.т.н., ст. наук. співр.
1-Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна; 2-Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпропетровськ, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОСАДКИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МІКРОСТРУТУРУ ПОКОВОК ЗІ СТАЛІ 20


Chuhlib1 V., Ashkeljanec1 A., Yashchuk1 A., Borysenko2 A.
1-National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovs’k, Ukraine; 2-Z.I. Nekrasov Iron and Steel Institute NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine


STUDY OF INFLUENCE OF DRAUGHTS TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES AND MIKROSTRUTURE OF FORGINGS FROM STEEL 20


Представлено результати експериментального дослідження впливу технологічних параметрів осадки на механічні властивості та структуру поковок зі сталі 20. Аналіз отриманих даних свідчить, що збільшення величини геометричного фактору та укову призводить до підвищення межі плинності матеріалу та зниження тимчасового опору матеріалу. Геометричний фактор на відміну від укову має більший вплив на межу плинності матеріалу. Вплив укову і геометричного фактору на показники тимчасового опору матеріалу приблизно однаковий. У зв’язку з нерівномірністю розподілу накопиченої деформації у об’ємі продеформованого металу спостерігаються три характерні зони, розміри яких залежать від фактору форми та від величини діючих напружень. Деформація на поверхні контакту з деформуючим інструментом ускладнена дією сил тертя. Як наслідок, структура у цій зоні є менш однорідною. У двох інших зонах за оптимального режиму деформації спостерігаються приблизно однакові структура та механічні характеристики.

 

Ключові слова: кування, осадка, уков, геометричний фактор, сталь, властивості, структура.


1. Охрименко Я.М. Теория процессов ковки //Охрименко Я.М., Тюрин В.А.– М.,Высшая школа, 1977. – 295 с.
2. Кухарь В.В. Новые подходы к исследованию бочкообразования при осадке / [Кухарь В.В., Лаврентик О.А., Павлова и др.] // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Зб. наук. пр. – Краматорськ, 2005. – С. 241-246.
3. Соломонов К.Н. Возможности компьютерного анализа осадки заготовки / Соломонов К.Н., Абашкин В.П. //Технология лёгких сплавов. — 2008. — №2. — С. 96-100.
4. Тюрин В.А. /Инновационные технологии ковки с применением макросдвигов /Тюрин В.А.//Кузнечно-штамповочное производство. – 2007. - №11 – С. 11-20.
5. Сторожев М.В. /Теория обработки металлов давлением //М.В.Сторожев, Е.А.Попов. – М.: Машиностроение,1977. – 423 с.
6. Новик Ф. С. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов: Учебник для вузов.// Новик Ф. С., Арсов Я. Б. - М.: Машиностроение, 1980.-304 с.
7. Авдеев Б. А. Техника определения механических свойств материалов: Учебник для вузов/ Авдеев Б. А. -М.: Машиностроение, 1965.- 484 с.
8. Жуковец И. И. /Механические испытания металлов: Учебник для сред. ПТУ.- 2-ое изд, перераб. и доп./ Жуковец И. И//. - М. : Высш. шк., 1986.- 199 с.
9. Чухліб В.Л. Дослідження впливу технологічних параметрів протяжки на молоті на мікроструктуру поковок із сталі 3пс /.Чухліб В.Л, Борисенко А.Ю. //Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»-2009 - №57 – С.47-49.

.pdf