Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.924


Залога В.А. д.т.н., проф., Нагорный В.В. асп.
СумГУ «Сумський государственный университет», г. Сумы, Украина


ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА МЕТОДОМ ВИБРОДИАГНОСТИКИ


Zaloga V., Nagornyj V.

«Sumy State University», Sumy, Ukraine


ASSESSMENT TOOL WEAR USING THE METHOD OF THE VIBRODIAGNOSTICS

 

Більшість різноманітних за матеріалом і формою деталей машин необхідну форму і розміри отримують в результаті механічної обробки. Однак недостатня стійкість інструменту призводить до втрати якості деталі і викликає збільшення простою обладнання, пов'язаного із заміною інструментів, що супроводжується зменшенням продуктивності і, як наслідок, до зменшення ефективності виробництва.  Вирішити дану проблему можна за допомогою діагностики, яка дозволяє за непрямою діагностичному ознакою, наприклад, рівнем звуку, що генерується процесом різання, прогнозувати момент заміни різального інструменту. Показником зносу інструменту є його стійкість, тобто час досягнення інструментом допустимої величини його зносу. Стійкість в значній мірі визначає основні вихідні показники механічної обробки: продуктивність, економічність і якість поверхні деталі.


Ключові слова: вібродіагностика, стійкість інструменту, прогноз, звук.

 

1. Залога В.О. Зношування і стійкість різальних лезових інструментів: навчальний посібник/ Ю.М. Внуков, В.О. Залога. - Суми: Сумський державний університет, 2010. - 243с.
2. Суркова А.И., Буртовой В.М. Повышение эффективности обработки на станках с ЧПУ за счет применения систем автоматизированного контроля/ А.И. Суркова, В.М. Буртовой // Прогрессивные технологии в машиностроении:
тематический сборник научных трудов — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. — С. 39-42 

3. Козочкин М.П. Виброакустическая диагностика технологических процессов/ М.П.Козочкин . – М.: ИКФ «Каталог», 2005.- 196 с.

4. Лоренц В. Ф. Износ деталей сельскохозяйственных машин/ В. Ф. Лоренц - М., Машгиз, 1948. -98 с.
5. Sundaram S., P. Senthilkumar P., A. Kumaravel A., Manoharan N. Study of flank wear in single point cutting tool using acoustic emission sensor techniques / S. Sundaram и др. // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Vol. 3, No. 4, August 2008. – C. 32-36.
6. Залога В.А. Зинченко Р.Н. Исследование возможности применения метода диагностики по акустическому излучению при чистовом точении титанового сплава./ В.А Залога, Р.Н Зинченко// Веснiк CумДУ. Серiя Технiчнi науки. – 2008. №4, С. 118-125.
7. Нагорный В.В. Прогнозирование работоспособности режущего инструмента на основе оценки напряженного состояния поверхностного слоя обрабатываемого материала/ К.А. Дядюра, В.В. Нагорный // Вiсник СевНТУ Вип.
111: Машинобудування та транспорт: зб. наук. пр. - Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. - С. 66-71.

.pdf