Зміст номерів

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.06. – 233.1


Данильченко Ю.М. д.т.н., Петришин А.И.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина


МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ» МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА


Danylchenko Yu., Petryshyn A.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine


MODE SHAPES MODELING OF THE MECHANICAL VIBRATION SYSTEM «SPINDLE UNIT» OF MACHINE-TOOL

 

Проведено моделювання форм коливань системи «шпиндельний вузол». Шпиндельний вузол представлено у вигляді механічної коливної системи, що складається з підсистем інструменту (оправки), власне шпинделя і корпуса,
пружно закріпленого на станині верстата. Розрахункова модель форм коливань базується на розв’язку системи рівнянь сумісності деформацій в точках розмикання підсистем та канонічних рівнянь методу сил для переміщень в характерних точках підсистем. Обчислені форми коливань підсистем на власних частотах системи з урахуванням дисипативних характеристик опор та стиків підсистем. Проведено аналіз форм пружних ліній елементів системи та встановлено закономірності їх формування. Встановлено, що найбільший рівень коливань шпинделя і корпуса досягається на власних частотах шпинделя і комбінованих частотах системи «шпиндель – корпус шпиндельного вузла» 


Ключові слова: шпиндельний вузол, механічна коливна система, форми коливань

 

1. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник. В 3-х т. Т.2. Ч.1. / Под общ. ред. А.С.Проникова. – М.: Машиностроение, 1995. – 371 с.
2. Хомяков В.С. Моделирование и расчет динамических характеристик шпиндельных узлов / Хомяков В.С., Кочинев Н.А., Сабиров Ф.С.// Вестник УГАТУ. – Уфа: УГАТУ. – 2009. – Т.12. – № 2(31). – С. 69–75.
3. Пуш А.В. Шпиндельные узлы: Качество и надежность. – М.: Машиностроение, 1992. – 288 с.
4. Данильченко Ю.М. Динамический анализ механической колебательной системы «шпиндельный узел» металлорежущего станка / Данильченко Ю.М., Петришин А.И. // Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. – 2012. - № 64. – С. 27-34.
5. Левина З.М. Контактная жесткость машин / Левина З.М., Решетов Д.Н.– М.: Машиностроение, 1971. – 264 с.
6. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний: Учеб. пособие для втузов. - М.: Машиностроение, 1972. – 416 с. 

.pdf