Зміст номерів

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.762.4

Савелов Д.В. к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Украина

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ НА ВИБРОСТОЛЕ С ВЕРТИКАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ 

Savelov D.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

THE STUDY OF POWDER MIX COMPACTION PROCESS ON VIBRATION EXCITER WITH VERTICALLY DIRECTED VIBRATIONS

Анотація. Проведені теоретичні дослідження динамічної системи «вібростіл - порошкова суміш», в якій ущільнювана порошкова суміш представлена у вигляді системи з розподіленими параметрами. Запропонована реологічна модель ущільнюваної порошкової суміші, яка дозволяє моделювати її пружні та дисипативні властивості, тертя між металевими частками суміші, а також її пластичне деформування при вібраційній дії. Це дозволило досить точно визначити інерційні, пружні і дисипативні сили, що діють з боку порошкової суміші на вібростіл при його вертикальних коливаннях. Отримані теоретичні залежності дозволяють встановити закон руху вібростола і визначити його основні параметри та раціональні режими вібраційної дії на порошкову суміш. 


Ключові слова: динамічна система, вібростіл, порошкова суміш, вібраційна дія.

 

1. Гольдман П. С. Феноменологическая модель напряженного состояния слоя материала при сжатии / П. С. Гольдман, Л. В. Яхкинд // Дробильно-размольное оборудование и технология дезинтеграции: Междувед. сб. науч. тр. /
«Механобр». Ленинград, 1989. – С. 78 – 85.
2. Рудь В. Д. Фізико-механічні засади складних схем обробки тиском та вібраційних процесів в технологіях формування порошкових виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.16.06
«Порошкова металургія та композиційні матеріали» / В. Д. Рудь. – Київ, 2005. – 21 с.
3. Гончаревич И. Ф. Реологические методы описания взаимодействия вибромеханизмов с рабочей средой / И. Ф. Гончаревич // Вибротехника: Сб. науч. трудов. – 1973. – № 3(20). – С. 107 – 114.
4. Овчинников П. Ф. Виброреология. – К.: Наук. думка, 1983. – 272 с.
5. Назаренко І. І. Прикладні задачі теорії вібраційних систем: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. І. Назаренко – Київ: ІСДО, 1995. – 256 с.
6. Савелов Д. В. Теоретические основы вибрационного формования изделий из металлических порошков / Д. В. Савелов, В. В. Драгобецкий // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: Зб. наук. пр. / Тематичний
випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» – 2011. – № 45. – С. 91–98.

.pdf