Зміст номерів

На даний момент 14 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 66.066


Севостьянов І.В. к.т.н., доц., Іванчук Я.В.
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна


РЕОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ТА РІВНЯННЯ ВОЛОГИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ЇХ ВІБРОУДАРНОГО ІНЕРЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ


Sevost’jnov І., Іvanchuk Ja.
The Vinnica National Technical University, Vinnica, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


THE RHEOLOGICAL MODELS AND EQUATIONS OF HUMID DISPERSIVE MATERIALS IN A PROCESS OF IT VIBRO-BLOWING INERTIA LOADING


У статті наведені схема віброударного інерційного навантаження вологого дисперсного матеріалу під час його попереднього віброударного зневоднення на гідроімпульсному вібропресі у прес-формі закритого типу, безінерційні реологічні моделі матеріалу при реалізації даного навантаження, а також складені на підставі схеми та моделей рівняння, що зв’язують робочі параметри процесу, фізико-механічні характеристики оброблюваного матеріалу та конструктивні параметри вібропреса. З використанням складених рівнянь, у середовищі Matlab Simulink розроблена програма, розраховані і побудовані графіки зміни в часі деформацій твердої і рідинної фаз матеріалу на етапі його найбільш інтенсивного віброударного навантаження. Представлені у статті рівняння можуть послужити основою для розробки методики проектного розрахунку гідроімпульсного обладнання для віброударного зневоднення.


Ключові слова: реологічні моделі, вологий дисперсний матеріал, гідроімпульсний вібропрес, віброударне навантаження.

 

1. Іскович-Лотоцький Р. Д. Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації/ Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов // Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Машинобудування, 2009. – Випуск №57. – С. 50 - 55.
2. Кузнецов О. А. Реология пищевых масс: Учебное пособие/ Кузнецов О. А., Волошин Е. В., Сагитов Р. Ф. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. - 106 с.
3. Севостьянов І. В. Методика проектного розрахунку гідроімпульсного вібропреса для попереднього потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів/ Севостьянов І. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Любин В.С. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні і приладобудуванні, 2011. – Вип. 45. - С. 346 - 353.
4. Севостьянов І. В. Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів/ І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Вібрації в техніці та технологіях, 2008. - №2. - С. 39 – 45.
5. Лыков А. В. Теория сушки/ Лыков А. В. – М.: Энергия, 1968. – 472 с.
6. Іскович-Лотоцький Р. Д. Основи теорії розрахунку та розробка процесів і обладнання для віброударного пресування. Монографія/ Іскович-Лотоцький Р. Д. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 338 с.

7. Гончаревич И. Ф. Вибрационная техника в пищевой промышленности/ Гончаревич И. Ф., Урьев И. Б., Талейсник М. А. – М.: Пищевая промышленность, 1977. – 279 с.
8. Севостьянов І. В. Особливості віброударного зневоднення продуктів переробних виробництв/ Севостьянов І. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук О. В. // Наукові нотатки. Межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна
механіка»), 2007. – Випуск 20. – С. 443 – 446.
9. Іскович-Лотоцький Р. Д. Розрахунок параметрів вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для зневоднення вторинних продуктів переробних та харчових виробництв/ Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2007. - №3. – Ч. 1. – С. 105 – 108.
10. Башта Т. М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы/ Т. М. Башта, Б. Б. Некрасов. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.
11. Іскович-Лотоцький Р. Д. Обґрунтування ефективності застосування віброударних та вібраційних процесів в харчовій переробній промисловості/ Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук О. В., Севостьянов І. В. // Вібрації в техніці та
технологіях, 2008. - №3. - С. 78 – 82.

.pdf