Зміст номерів

На даний момент 52 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.928.9


Батлук1 В. А. д.т.н., Параняк1 Н. М., Мельников2 О. В.
1 - Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна;
2 - Українська академія друкарства м. Львів, Україна


ПОБУДОВА МОДЕЛІ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧА НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ


Batluk1 V., Paranyak1 N., Melnikov2 O.
1 - National University «Lviv Polytechnic», Lviv, Ukraine; 2 - Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Ukraine


CONSTRUCTION OF MODELS OF FACTORS EFEKTYVNIOSTI DEDUSTERS NEW DESIGN


Розроблена модель ієрархії факторів ефективності роботи пиловловлювача нової конструкції. Окрім упорядкування факторів за важливістю їх впливу дана модель робить можливим подальший поділ на залежні (внутрішні) компоненти для виявлення ступеня послаблення чи посилення дії викликаю його фактор. Результат віднесення вибраних факторів до відповідного ієрархічного рівня є об’єктивним настільки, наскільки його достовірність забезпечується використанням відомих засад теорії системного аналізу, теорії моделювання, методології дослідження і розв’язання проблем. Поява конкретної перешкоди на певному рівні суттєво залежить від встановлених зв’язків між ними. Пріоритетність дії фактора на ефективність роботи пиловловлювача нової конструкції є величиною відносною і може бути змінена залежно від експертної оцінки міри впливу фактора на досліджуваний процес. У результаті синтезовано імовірнісну модель ієрархії факторів ефективності роботи розробленого апарата, а на її підставі у першому наближенні розроблено модель пріоритетного впливу визначених факторів на ефективність роботи пиловловлювача нової конструкції.


Ключові слова: Фактори, ієрархія, модель, лінгвістичні змінні, пиловловлювач

 

1. Батлук В. А. Акустичні пиловловлювачі: /моногр. /- Львів: Афіша, 2000. - 208 с.
2. Пат.59260 А Україна, МПК В 01D 45/12. Пиловловлювач із циліндрично-конічним відокремлювачем/ В. А.Батлук, В.К.Батлук, О.В.Мельников, В.В.Дмитрук./Заявл. 20.12.2002, Опубл. 15.08.2003,Бюл. № 8.-2с.
3. Пат. 57117 Україна, МПК В 01D 45/00. Секційний пиловловлювач / В. А. Батлук, К. І. Азарський, О. В. Мельников/ Заявл. 15.06.2000, Опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6. - 3 с.
4. Пат. 29965 Україна, МПК B 01D 45/00. Мокрий пиловловлювач із спеціальною формою жалюзі / В. А. Батлук, І. В. Проскуріна, О. В. Мельников/ Заявл. 08.05.2007, Опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3.- 4 с.
5. Пат. 50126 Україна, МПК B 01D 45/00. Пиловловлювач із попередньою очисткою / В. А. Батлук, Н. М. Параняк. / Заявл. 07.12.2009 , Опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10. - 8 с.
6. Пат. 50128 Україна, МПК B 01D 45/00. Пиловловлювач із теплообмінником і змійовиком / В. А. Батлук, Н. М. Параняк/ Ззаявл. 07.12.2009, Опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10. - 8 с.
7. Пат. 20786 Україна, МПК B 01D 45/00. Циклон із горизонтальним відокремлювачем / В. А. Батлук, В. К. Батлук, Н. М. Параняк / Заявл. 31.07.2006, Опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2. - 6 с.
8. Олянишен Т. В, Модель факторів несприятливого впливу на оточуюче середовище / Т. В. Олянишен, В. М. Сторожук, І. В. Піх, О. В. Мельников // Технол. і техніка друкарства. - 2011. - Вип. 3 (33). - С. 82–88.
9. Лямец В. И. Системный анализ: вступительный курс / В. И. Лямец, А. Д. Тевяшев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : ХНУРЕ, 2004. - 448 с.

.pdf