Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.923
Курілович В.Д., Ковальов С.В. к.т.н., Філатов Ю.Д. д.т.н., проф.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАКТУРНОЇ АЛМАЗНО- АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ

Kurilovich V., Kovalev S., Filatov Yu. V.N.
Bakul Institute for Superhard Materials of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

INCREASE OF EFFICIENCY OF DIAMOND AND ABRASIVE TEXTURAL PROCESSING OF THE NATURAL STONE

Описано процес фінішної фактурної алмазно-абразивної обробки поверхонь деталей з природного каменю. Досліджено закономірності витягування алмазно-поліефірного волокна з розплаву. Наведено результати експериментальних досліджень впливу розмірів алмазних зерен і діаметру волокна, а також їх співвідношення на якість оброблених поверхонь. Показано, що завдяки виготовленню робочого шару інструменту з алмазно-поліефірного волокна, а також його калібруванню за діаметром забезпечується можливість бездефектної фактурної обробки природного каменю. Визначено найбільш доцільні конструкції інструменту, виходячи з розподілу коефіцієнта заповнення його поверхні робочим шаром і вимог до обробленої поверхні за шорсткістю та відбиваючою здатністю.

Ключові слова: фактурна обробка, інструмент, алмазно-поліефірне волокно, шорсткість, відбиваюча здатність.

1.   Патент 51091. Україна, МПК 7 B24D7/00, 5/00. Інструмент для фінішної обробки / Новіков М.В., Філатов Ю.Д.,
Сидорко В. І. та ін..; ІНМ НАН України. - № 2001129157; Заявл. 28.12.2001; Опубл. 15.04.2005, Бюл. № 4. – 4 с.
2.   Патент 64524 А. Україна, МПК B24D3/28, B24D7/00. Інструмент для фінішної обробки / Новіков М.В., Філатов Ю.Д.,
Сидорко В. І. та ін.; ІНМ НАН України. - № 2003065738; Заявл. 20.06.2003; Опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2. – 4 с.
3.   Новиков Н.В. Инструменты для финишной обработки деталей из неметаллических материалов / Н.В.Новиков, Ю.Д.
Филатов, В.И. Сидорко и др. // Інструментальний світ. – 2002. – № 2. – C. 4–6.
4.   Патент на корисну модель № 43681, B24D17/00. Інструмент для фінішної обробки/ Філатов Ю.Д., Сідорко В.І.,
Курілович В.Д., Біловол В.С.; ІНМ НАН України. – Опубл. 25.08.2009, Бюл. № 3. - 4 с.
5.   Патент 55047 А. Україна, МПК 7 B24D3/28. Маса для виготовлення робочого шару абразивного інструменту /
Новіков М.В., Філатов Ю.Д., Сидорко В. І. та ін..; ІНМ НАН України. - № 2002065043; Заявл. 18.06.2002; Опубл.
17.03.2003, Бюл. № 3. – 4 с.
6.   Патент 55048 А. Україна, МПК B24D3/28, B24D3/34. Маса для виготовлення робочого шару полірувального
інструменту / Новіков М.В., Філатов Ю.Д., Сидорко В. І. та ін..; ІНМ НАН України. - № 2002065044; Заявл.
18.06.2002; Опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3. – 4 с.
7.   Патент на корисну модель № 38450 Україна, МПК 7 B24D 17/00. Абразивне волокно / Філатов Ю. Д., Курілович
В.Д., Сідорко В. І., Ковальов С. В., Крамар В. Г.; ІНМ НАН України. – № u200810470, заявл. 18.08.2008 р.,
Опубл.12.01.2009 р., Бюл. № 1. – 4 с.
8.   Филатов Ю.Д. Повышение эффективности финишной обработки сложнопрофильных изделий из природного камня /
Ю.Д. Филатов, С.В. Ковалев, В.И. Сидорко, А.Ю Филатов., С.И. Пастернак, В.Л. Доброскок // Високі технології в
машинобудуванні: Збірник наукових праць НТУ «ХПІ». – Харків.– 2008.– Вип.. 2 (17).– С. 454–459.

.pdf