Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 52 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.647.23
Рыбин А.И. д.т.н., проф., Мовчанюк А.В. к.т.н., доц., Луговской А.Ф. д.т.н., проф.
НТУУ «Киевский политехнический институт» г. Киев, Украина

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМАХ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КАВИТАТОРАМИ

Rybin A., Movchanuk A., Lugovskoy A.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine, ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

APPLICATION OF IMPEDANCE TOMOGRAPHY IN MECHANOTRONIC SYSTEMS WITH ULTRASONIC CAVITATOR

Анотація. В статті запропоновано методику оцінки наявності і степені розвитку кавітації рідини в трубах методами імпедансної томографії. Для реалізації методики використовуються методи реконструкції образу з використанням методу кінцевих елементів та методу «зон» провідності по електричній моделі фантома (томографічного розтину) у вигляді квадратів опорів з двома діагоналями та «зон», які складаються з цих квадратів. Наявність укрупнених «зон» забезпечує радикальне зменшення порядків систем в системах рівнянь ітераційної процедури Ньютона-Рафсона (при збільшенні кількості реконструйованих фантомів). Геометрична роздільна здатність методу реконструкції залишається такою самою, як і для класичного методу кінцевих елементів. При цьому не виникає проблема зумовленості матриці похідних від передаточних опорів по поверхневим провідностям фантома. Вибір форми «зон» провідності визначає
точність реконструкції при різному розташуванні неоднорідності усередині фантома.
Ключові слова: кавітація, імпеданс на томографія, реконструкція образу, фантом, метод Ньютона-Рафсона, метод «зон» провідності, похідні від передаточних опорів, зворотна задача, кінцевий елемент, поверхнева провідність.

1. Луговской А.Ф. Ультразвуковая кавитация в современных технологиях / А. Ф. Луговской, Н. В. Чухраев. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2007. – 244 с.
2. Падалка Е.С. Ультразвук в нефтяной промышленности / Е.С. Падалка – К.: Гос. изд. техн. лит., 1962. - 67с.
3. Келлер О.К. Ультразвуковая очистка / О.К. Келлер, Г.С. Кратыш, Т.Д. Лубяницкий. – Л.: Машиностроение (Ленингр. отд.), 1977. – 184 с.
4. Хмелев В.Н. Многофункциональные ультразвуковые аппараты и их применение в условиях малых производств, сельском и домашнем хозяйстве / В.Н. Хмелев., О.В. Попова. // Труды Алт. гос. Техн. Ун-та. им. И.И. Ползунова. – Барнаул.: АлтГТУ, 1997. – 160с.
5. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике / Л. Бергман. – М.: Изд. Иностр. Лит., 1956. – 726 с.
6. Новицкий Б.Г. Применение акустических колебаний в Химико-технологических процессах (Процессы и аппараты химической и нефтяной технологии) / Б.Г. Новицкий. – М.: Химия, 1983. – 192 с.
Серія Машинобудування №64 75
7. Луговской А.Ф. Исследование работы ультразвукового трубчатого кавитатора в режиме радиальных колебаний / А.Ф. Луговской, И.А. Гришко, А.В. Мовчанюк // Вісник НТУУ»КПІ». Машинобудування, Вип. 59, – Київ, 2010, с.285-287
8. Мовчанюк А.В. Дослідження можливості вимірювання інтенсивності кавітації методом аналізу спектра акустичного сигналу / А.В. Мовчанюк, А.А. Новосад, В.П. Фесич, А.Ф. Луговской // Промислова гідравліка і пневматика, № 2 (28), – Вінниця, 2010, с.33-35.
9. Brown B.H. Electrical Impedance Tomography / B.H. Brown, D.C. Barber // Clinical Physics and Physiological Measurement.—1992.—v.13.—Sappl. A, 207p.
10. Пеккер Я.С. Электроимпедансная томография / Я.С. Пеккер, К.С. Бразовский, В.Ю. Усов, М.П. Плотников, О.С. Уманский.— Томск: ООО «Издательство научно-технической литературы», – 2004.—190с.
11. Рыбин А.И. Решение задач моделирования обращением матрицы методом взаимных производных / А.И. Рыбин // Радиоэлектроника. — 1978.—№6.—С.35-47. (Изв. вузов).
12. Рыбин А.И. Численно-символьный метод анализа электрических цепей обобщенным методом модификаций / А.И. Рыбин // Праці Інституту електродинаміки НАН України: Зб. наукових праць.—2002.—№1(1).—С.26-30.
13. Коваль Ю.О. Основи теорії кіл: Підручник для ВНЗ. Ч.2 / Ю.О. Коваль, Л.В. Гринченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін / За заг. ред. В.М. Шокала та В.І. Правди.—Харків: ХНУРЕ: Колегіум, 2006.—668с.
14. Рибіна І.О. Моделювання кінцевого елемента в імпедансній томографії / О.І. Рибіна, Є.В. Гайдаєнко // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування.—2010.—№41.—С.19-24.
15. Рибіна І. О. Моделювання кінцевого елемента для об’ємного фантома в імпедансній томографі / І.О. Рибіна // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011.—№46.— С.72-84.
16. Murray T. Electrical Impedance Computed Tomography Based on a Finite Elements Model / T. Murray, Y. Kagawa // IEEE Trans. On Biomed. Eng. —1985.— v.32.— P.177-184.
17. Рибіна І.О. Розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії методами зон провідностей та зворотної проекції / І.О. Рибіна, О.І. Рибін, О.Б. Шарпан // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011.— №45.—С.5-18.
18. Рибіна І.О. Метод променів провідностей та моделювання фантома в імпедансній томографії / Рибіна І.О. // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 2(53). – С.160 -161.
19. Гайдаєнко Є.В. Розроблення та макетування імпедансного томографа для вимірювання розподілення комплексних опорів / Є.В. Гайдаєнко, А.В. Мовчанюк, О.І. Рибін // Вісник НТУУ»КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2011.— №44.— С.148 - 157.

.pdf