Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 49 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.01:519.6
Криворучко1 Д.В. д.т.н., доц., Сторчак2 М.Г. д.т.н., с.н.с.
1-Сумской государственный университет, г. Сумы ,Украина;
2-Институт станков университета Штутгарта, г. Штутгарт, Германия

ТЕМПЕРАТУРА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТРУЖКИ

Kryvoruchko1 D, Storchak2 M.
1-Sumy State University, Sumy,Ukraine( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду );
2- Institute for Machine Tool of University Stuttgart, Germany( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

TEMPERATURE FIELD OF OUTER CHIP SURFACE

Анотація. В останні роки числове моделювання процесу різання набуло значного розвитку. Для забезпечення практичного використання числових моделей необхідна їх поглиблена експериментальна перевірка та «калібрування» за різними показниками. В статті виконано аналіз можливості «калібрування» моделі за температурою зовнішньої поверхні
стружки. Шляхом порівняння експериментальних даних про температуру зовнішньої поверхні стружки, отриманих швидкодіючим пірометром, з результатами розрахунків за аналітичною моделлю показано, що температурне поле зовнішньої поверхні стружки формується головним чином за рахунок теплоти, що утворюється при пластичному деформуванні у зонах первинних та вторинних деформацій.
Ключові слова: температура, теплота, стружка, модель, пірометр.

1. Резников А. Н., Резников Л. А. Тепловые процессы в технологических системах. -М.: Машиностроение, 1990, 288 c.
2. Sutter G., Faure L., Molinari A. и др. An experimental technique for the measurement of temperature fields for the orthogonal cutting in high speed machining//Int. J. of Machine tools & Manufacture. -2003. Vol. 43, с. 671 - 678.
3. Криворучко Д. В., Залога В. А., Мазур Н. П. Анализ современных методов численного моделирования тепловых явлений при резании материалов//Сучасні технології у машинобудуванні: збірник наукових праць. -Х.: НТУ «ХПИ», 2007, Т. 3, с. 158 - 167.
4. Основи теорії різання матеріалів:підручник/Н. П. Мазур и др. -Львів: Новий світ, 2010, 422 c.
5. Резников А. Н. Теплофизика процессов механической обработки. -М.: Машиностроение, 1981, 279 c. 6. Oxley P. L. Mechanics of machining: An analytical approach to assessing machinability. -: Ellis Harwood Limited, 1989, 242 c.
7. Криворучко Д. В. Наукові основи моделювання процесів різання з використанням числових методів: Автореф. дисс. докт. техн. наук: 05.03.01/СумГУ. -Харків, 2010, 40 c.
8. Бобров Б. Ф. Основы теории резания металлов. -М.: Машиностроение, 1975, 344 c.
9. Heisel U., Storchak M. Simulation Tool for Modeling of Interaction Process by Orthogonal Cutting//Резание и инструмент, 2007, Т. 43, с. 335 - 341.
10. Сторчак М. Г. Комплекс программ для экспериментальных исследований процессов обработки//Сучасні процеси механічної обробки інструментами з НТМ та якість поверхні деталей машин. -К.: ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, 2006, с. 225 - 231.

.pdf