Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.022
Струтинський1 В.Б. д.т.н., проф., Покінтелиця2 М.І. к.т.н, доц.
1-НТУУ «Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна;
2-Севастопольський Національний технічний університет м.Севастополь, Україна

КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВЕРСТАТА

Strutinskiy1 V., Pokintelicya2 М.
1 - The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду );
2 - The National Technical University of Sevastopol, Sevastopol, Ukraine

COMPLEX METHODS OF TOOLING OF DETAILS WHICH WILL REALIZE FEATURES OF DYNAMICS OF TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MACHINE-TOOL

Запропоновані комплексні методи обробки поверхонь деталей які базуються на врахуванні динамічних властивостей технологічної системи верстата. Розроблено інструмент і оснащення для обробки деталі шляхом розплавлення приповерхневого шару і формування обробленої поверхні із заданою хвилястістю, яка залежить від регулювання оснащення. Вивчені робочі процеси обробки. Проведено математичне моделювання динамічного процесу обробки і дано його порівняння з результатами експериментів. Знайдені характеристики обробленої поверхні, зокрема спектральні характеристики хвилястості і твердість по глибині обробленого шару.

Ключові слова: дисковий інструмент, плавлення поверхні, робочий процес, вібраційний стіл, динаміка, математична модель, структурна схема, віброшвидкість, чорнова обробка, поверхня, профілограма, спектральний аналіз, гістограма ординат, електрона мікрофотографія, фінішна операція, твердість поверхні.

 

1. Гик Л.А. Ротационное резание металлов.-Калининград: Кн.изд-во,1990.-254 с.
2. Зарубицький Є.У. Розробка й дослідження процесу ефективності термофрикційної обробки матеріалів.-Київ: 1993.-76 с.
3. Покинтелица Н.И., Зарубицкий Е.У. Исследование конструкций режущих дисков при термофрикционной обработке плоскостей // Высокие технологии в машиностроении.- Харьков:ХГПУ, 1998.-С.121-122.
4. Покинтелица Н.И. Исследование составляющих сил резания при электрофрикционной разрезке заготовок // Физические процессы при резании металлов.-Волгоград: ВолгТУ, 1997.-С.15-18.
5. Покинтелица Н.И. Применение высокоскоростного трения в резании металла.-К.: ВИПОЛ, 1993.-156 с.
6. Зиновьев Н.И., Ковалевский С.В. Проблемы комплексных технологий в автоматизированном производстве // Надежность режущего инструмента.-Краматорск: КИИ, 1991.-№4.-266 с.
7. Різальний диск з проточкою охолодження. Патент України № 25619 МПК 6 В23D 23/00, В23D 21/04 25.12.98 / Зарубицький Євген Улянович, Покінтелиця Микола Іванович, Кривобоков Владислав Анатолійович. Заяв. 24.10.97. Опубл. 30.10.1998, Бюл. №6
8. Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки .- Житомир: ЖІТІ, 2001. – 616с.
9. Струтинський В.Б., Колот О.В. Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів: Монографія. – Краматорськ: ЗАТ «Тираж-51» 2005. – 530с. ISBN 966-302-8540-9

.pdf