Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 49 гостей на сайті
Ulti Clocks content


В.В. Чигиринский, А.Н. Бень Разработка математической модели пластического формоизменения металла с использованием вложенных гармонических функций

В.В. Чигиринский, А.Н. Бень Разработка математической модели пластического формоизменения металла с использованием вложенных гармонических функций

Hits:
2745

Answer

УДК 539.374.001.8


В.В. Чигиринский, д-р техн.наук, проф., А.Н. Бень, асп.,
Запорожский национальний технический университет, г. Запорожье, Украина


РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЛОЖЕННЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ


Представлено рішення плоскої задачі в аналітичному вигляді для замкненої системи рівнянь теорії пластичності з використанням вкладених гармонійних функцій. Показано рішення з використанням теорії пластичного плину. Проведено аналіз рішення задачі для простого  середовища, що зміцнюється, який показує, що розподіл контактних напружень визначається фактором форми осередку деформації та величиною коефіцієнта тертя.


There is presented the solution of plane problem in analytical form for closed system of equation of the theory of plasticity with using enclosed harmonious functions. There are shown decisions with using of the theory of a plastic current. There is passed the analysis of the decision of a problem for the simple strengthened environment which shows is passed that distribution of contact pressure is defined by the factor of the form of the centre of deformation and size of factor of a friction.

.pdf

Категорія

Tags for this item