Ю.М. Малафеев, А.А. Кирсанов Качество поверхности при лезвийной обработке сплава 50Н

Ю.М. Малафеев, А.А. Кирсанов Качество поверхности при лезвийной обработке сплава 50Н

Хиты:
2564

Ответ

УДК621.941.01.002.3


Ю.М.Малафеев, канд.техн.наук, доц., А.А.Кирсанов, студ.
НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г.Киев, Украина


КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКЕ СПЛАВА 50Н


Проведено аналіз існуючих технологічних процесів, що і застосовуються при виготовленні деталей з магнітно-м'яких матеріалів, який  дозволив встановити їх суттєвий вплив не тільки на магнітні властивості, але і на якісні показники (шорсткість, мікротвердість, залишкові напруження). Визначено вплив технологічних факторів на шорсткість при обробці пермалоєвого сплаву 50Н. Отримано математичну модель впливу режиму різання та зносу на величину шорсткості. Проведено парний кореляційний аналіз і отримані рівняння для розрахунку висотних і крокових параметрів шорсткості. Ці залежності можуть бути використані при необхідності в розрахунках на знос, контактну жорсткість, втомленісну міцність. З метою спрощення користування отриманою математичною моделлю у виробничих умовах, побудована номограма, яка дає можливість знаходити величину шорсткості в залежності від заданого технологічного процесу.


An analysis of existing technological processes used in the manufacture of parts made of soft magnetic materials establishing a significant impact not only on the magnetic properties, but also qualitative indicators (roughness, microhardness, residual stresses) was made. The influence of technological factors on surface roughness in the processing of 50H permalloy was determined. The mathematical model of the influence of cutting conditions and wear and tear on the roughness value was built. A correlation analysis was made and equations to calculate the altitude and the step roughness parameters were built. These dependencies could be used in the calculation of depreciation, the contact stiffness, fatigue strength. To simplify the usage of the mathematical model in a production environment, constructed a nomogram, which allows to find the value of roughness depending on the given process.

.pdf


Категория

Тэги для этого материала