We have 96 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

Секція 4 Прогресивна техніка та технологія машинобудування

Зміст

 1. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО РАСТАЧИВАНИЯ
 2. СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ НА РІЗАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ СТАНІВ

 3. CТІЙКІСТЬ ТА ЗНОШУВАННЯ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ІЗ ПКНБ ІЗЗНОСОСТІЙКИМ ПОКРИТТЯМ НА ОСНОВІ АМОРФНОГО НІТРИДУ БОРУ

 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ МАШИНСТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ДІЇ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВІБРОГРОХОТА З ЕФЕКТАМИ УДАРУ

 6. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ СКЛАДНОЇСТРУКТУРИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ

 7. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БОРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НАТВЕРДЫХ СПЛАВАХ Т15К6

 8. ЛАЗЕРНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРУЖНІХ ЕЛЕМЕНТІВ

 9. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВАЧЕЛОВЕКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ОБРАБОТКИ С ДОСТИЖЕНИЕМ ВЫСОКОЙТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 10. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫМЕРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

 11. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ КРОМОК ПРИ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ

 12. ГНУЧКІСТЬ ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ, ЇХ МІСЦЕ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗІНШИМИ СКЛАДОВИМИ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

 13. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО ПРОЦЕСУЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВОГО ГАЗОПОРОШКОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ

 14. ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ ГАЛЬМУВАННІМОСТОВОГО КРАНА ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЧНОЇХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

 15. ПРОГРЕСИВНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ ВИСОКОШВИДКІСНИХГІДРАВЛІЧНИХ ОПОР ШПИНДЕЛЯ

 16. ВЛИЯНИЕ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВСТАЛЕЙ

 17. ВПЛИВ СТРУКТУРИ І ФАЗОВОГО СКЛАДУ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІЗМІЦНЕНОЇ ПОВЕРХНІ

 18. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ МАШИН ЗЛАНЦЮГОВИМ ТЯГОВИМ ОРГАНОМ

 19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

 20. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ ПРИ ПОЗДОВЖНЬОМУ ТОЧІННІ

 21. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКТОКАРНОГО ВЕРСТАТА

 22. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ

 23. ЗНИЖЕННЯ ЗНОШУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ШТАМПІВ ПІСЛЯ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇОБРОБКИ

 24. МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ СПЛАВІВ МЕТОДОМ КОМПЮТЕРНОЇ ОБРОБКИЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ МІКРОСТРУКТУРИ

 25. КОМБІНОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІЦНЕННЯ ШТАМПОВИХ СТАЛЕЙ

 26. ВЛИЯНИЕ СМЕННЫХ НЕПЕРЕТАЧИВАЕМЫХ ПЛАСТИН НА СВОБОДНЫЕКОЛЕБАНИЯ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ

 27. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОТВЕРСТИЙ ПРИСВЕРЛЕНИИ ПАКЕТОВ УГЛЕПЛАСТИК / ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ

 28. ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ПЕРЕМЕННОЙПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

 29. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНО-ЛИВАРНОГОВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛІВ

 30. ВИКОРИСТАННЯ КРИТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГАЗО-ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИМЕТАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ

 31. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ЛАЗЕРНОМУ ФОРМОУТВОРЕННІ ТЕРМІЧНОЗМІЦНЕНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

 32. НОВИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБЛАДНАННЯ З РОБОЧИМИ ОРГАНАМИЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ

 33. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ ЗАТИСКНИХ ПАТРОНІВ ДЛЯВИСОКОШВИДКІСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ РІЗАННЯМ

 34. ДО ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІБРАЦІЙ

 35. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯІНСТРУМЕНТАЛЬНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

 36. ОПТИМИЗАЦИЯ ТОЛЩИНЫ РЕЖУЩЕЙ ПЛАСТИНЫ В РУЖЕЙНЫХ СВЕРЛАХ

 37. ГИБКОПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫЙ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ КОВШАЭКСКАВАТОРА

 38. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИИМАТЕРИАЛОВ И СПЛАВОВ МЕТОДАМИ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ

 39. ПОЛІРУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО САПФІРУ РІЗНОЇКРИСТАЛОГРАФІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

 40. ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ ЧАСТИНОК ШЛАМУ І ЧАСТИНОК ЗНОСУ ПРИПОЛІРУВАННІ САПФІРУ

 41. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ВИБРООБРАБОТКИ И ВЫСОКОЧАСТОТНОЙМЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОКОВКИ СВАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

 42. ПЕРЕДУМОВИ ДО ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИВОДІВ ЗАТИСКНИХ МЕХАНІЗМІВ, ЩООБЕРТАЮТЬСЯ

 43. ЦАНГОВИЙ ПАТРОН З АДАПТИВНИМИ ЗАТИСКНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

 44. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФИЛОГРАММЫ ПОВЕРХНОСТИИ ВИБРАЦИЙ ПРИ ЕЁ ОБРАБОТКЕ

 45. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ

 46. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗГИБНЫХ И КРУТИЛЬНЫХКОЛЕБАНИЙ ПРИ ТОНКОМ РАСТАЧИВАНИИ

 47. УПРАВЛЕНИЕ УСИЛИЕМ ПРИЖИМА ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВВ РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ

 48. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ МАЛОГОДІАМЕТРА НА ФРЕЗЕРУВАЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ, ОСНАЩЕНОМУДВОХКООРДИНАТНИМ ВІБРАЦІЙНИМ СТОЛОМ

 49. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТОЧНОСТІ ШЕСТИКООРДИНАТНОГО ВЕРСТАТА ЗПАРАЛЕЛЬНИМИ КІНЕМАТИЧНИМИ СТРУКТУРАМИ НА ОСНОВІ ВИМІРІВГЕОМЕТРІЇ ОБРОБЛЕНОЇ ДЕТАЛІ, ВИГОТОВЛЕНОЇ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОЇЗАГОТОВКИ

 50. ОБГРУНТУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІВЕРСТАТНОГО КОМПЛЕКСУ В АЛЬТЕРНАТИВНИХ СИТУАЦІЯХ

 51. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТАМЕХАНІЗМІВ

 52. АЛГОРИТМ ТОРМОЖЕНИЯ ПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

 53. НАДІЙНІСТЬ ОПЕРАТОРА В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА-МАШИНА-СЕРЕДОВИЩЕ»

 54. ЕКСПРЕС-ПРОГНОЗУВАННЯ ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ МЕТАЛІЧНИХМАТЕРІАЛІВ: В ПОШУКАХ ГАРМОНІЇ

 55. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ПРИВОДІВ З ЦИФРОВИМКЕРУВАННЯМ

 56. ПРИКЛАДИ ВИЯВЛЕННЯ НОУ-ХАУ В МАТЕРІАЛАХВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)

 57. ЗМІСТ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИЗ ДИСЦИПЛІНИ "ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО"

 58. ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРОПРОФІЛЬОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЛЯ РОБОТИ ВУМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЗМАЩУВАННЯ

 59. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯПРИГОТУВАННЯ СУМІШЕЙ

 60. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬВАЖІЛЬНЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ 3D ДРУКУ

 61. ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ ОБРОБКИ ПОРИСТИХ СПЕЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ

 62. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВІБРОУСТАНОВКИ ІЗ ОБРОБЛЮВАЛЬНИМСЕРЕДОВИЩЕМ ПРИ ФОРМУВАННІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

 63. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАТИСКУ ПРИ ОБРОБЦІЗАГОТОВОК НЕЖОРСТКОЇ ФОРМИ

 64. ДИНАМІКА БАГАТОСЕКЦІЙНИХ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ СТРІЛ ПІДЙОМНИКІВ

 65. ОСОБЛИВОСТІ РІДИННО-В’ЯЗКОЇ ПОДАЧІ МАТЕРІАЛУ ПРИ ЛАЗЕРНОМУНАПЛАВЛЕННІ

 66. МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВАВІАКОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

 67. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХТЕХНОЛОГІЙ ЗМІЦНЮЮЧИХ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ РІЗАЛЬНОГОІНСТРУМЕНТУ

 68. ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВВ ТРИБОСИСТЕМАХ

 69. КІНЕМАТИЧНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ МАШИННО-РУЧНИХМІТЧИКІВ