We have 117 guests online
Ulti Clocks content


Разаз Юнес, Опрышко И.А., Лобода П.И. Анализ технологий прямого восстановления оксидов металлов с применением печей с вращающимся подом

Разаз Юнес, Опрышко И.А., Лобода П.И. Анализ технологий прямого восстановления оксидов металлов с применением печей с вращающимся подом

Hits:
5817

Answer

УДК 669.1.002.5.004.67


Разаз Юнес, И.А. Опрышко, канд.техн.наук, П.И. Лобода2, д-р техн.наук
1-ООО Харес Инжиниринг Украина;
2-НТУ України «Київський політехнічний інститут» м.Київ, Україна


АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕЧЕЙ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ПОДОМ


Розглянуто стан виробництва залізної руди, чавуну і сталі. У зв’язку із різким скороченням кількості доменних печей та закриттям заводів прямого відновлення заліза з газо – фазною технологією Midrex у країнах Північної Америки та Євросоюзу актуальними стають технології прямого відновлення заліза з вугіллям у якості відновника. У роботі розглядається історія розвитку технології прямого відновлення заліза ITmk3, в якій застосовується піч з обертовим черенем, та наводяться результати лабораторних досліджень з основними українськими залізорудними концентратами, виконаних Hares Engineering і Kobe Steel.
В результаті лабораторних досліджень визначені різні варіанти шихтовки, що забезпечують різні показники процесу, наприклад мінімальний вміст сірки у чавуні, або максимальну продуктивність Визначено вплив вуглецю, СаО та плавикового шпату на хід технології ITmk3. Визначено рекомендовані характеристики залізорудного концентрату та гарантовані показники продукції.
Показано, що технологія ITmk3 забезпечує набагато кращі екологічні показники у порівнянні з доменним виробництвом.
Показані технологічні схеми заводів прямого відновлення оксидів металів з піччю з обертовим черенем.
Залізна руда, залізорудний концентрат, прямо відновлене залізо, чавун, гранульований чавун, вугілля, вуглець, itmk3, midrex, hares engineering, kobe steel, midrex, хімічний склад, сірка, гранулометричний склад, пічь з обертовим черенем, технологічна схема

A production status of iron ore, iron and steel is considered. In connection with a great reduction of the blast furnaces quantities and closing down the DRI plants with the gas-phase Midrex process in North American and European countries the direct iron reduction plants using the coal as a reducer become an actual ones. In the article the history of ITmk3 process using a Rotary Hearth Furnace is shown and the results of laboratory tests fulfilled by Hares Engineering and Kobe Steel companies with the main Ukrainian iron ore concentrates are given.
In a result of the laboratory tests are determined the charge compositions which provide the different process characteristics, for example minimal sulfur content in the iron or maximal capacity of the plant. An influence of a carbon, СаО and fluorspar is determined. A recommended iron ore concentrate specifications and guarantee product indices are determined.
It is shown that ITmk3 process provides much better ecological indices in compare with the blast furnace plant.
The process flow-diagrams of the metal oxides direct reduction plants using the rotary hearth furnaces are shown in the article.
Iron ore, iron ore concentrate, direct reduced iron, pig iron, iron nuggets, coal, carbon, itmk3, midrex, hares engineering, kobe  teel, midrex, chemical composition, sulfur, granulometric, rotary hearth furnace, process flow-diagram

.pdf

 

Category