We have 156 guests online
Ulti Clocks content


2012
There are no translations available.

УДК 621.891,536,531.43
Федоров С.В. д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», г. Калининград, Россия

АКСИОМАТИКА ФЕНОМЕНА ТРЕНИЯ КАК ОСНОВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

Fedorov S.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kaliningrad State Technical University», Kaliningrad, Russia ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

AXIOMATICS OF THE PHENOMENON OF THE FRICTION AS MAIN METHODOLOGY OF ITS STUDYING

В статье рассматриваются возможности аксиоматического метода анализа процесса трения. Обсуждаются некоторые исходные аксиомы трения, присущие современным знаниям трибологии. Предлагаются аксиомы, вытекающие из анализа существа трения как глобального, балансового феномена трансформации движения (энергии) как такового. Рассматриваются представления о пластической деформации как основном механизме трансформации и диссипации энергии. Предлагается термодинамический анализ процесса трения и его основные выводы. Рассматривается физическое существо коэффициента трении как основного параметра процесса трения.

Ключевые слова: аксиома, трение, движение, энергия, трансформация, диссипация, баланс, деформация, коэффициент трения

.pdf

 
There are no translations available.

УДК 261.47
Рудь В.Д. д.т.н., проф., Самчук Л.М. ас.
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНОГО КОМПОЗИТУ СИСТЕМИ Ti-Fe-C

Rud V., Samchuk L.
The Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine

INFLUENCE OF TECHNOLOGY OF SYNTHESIS ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE SINTERED COMPOSIT OF SYSTEM Ti-Fe-C

Досліджено фізико-механічні характеристики матеріалу отриманого методом пічного спікання та методом СВС. Порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей матеріалу з однаковим хімічним складом отриманий методом пічного спікання та методом СВС-процесу свідчить, що пористість зразків не залежить від методу спікання. Показано, що на деформаційні характеристики та твердість матеріалу метод спікання не впливає. Встановлено, що для зразків з однаковим хімічним складом та пористістю механічні параметри при СВС спіканні зростають у 1,5 рази порівняно з пічним спіканням за рахунок зміцнення зв'язків між елементами системи. Для зразків отриманих методом СВС при дослідженні структури руйнування спостерігається крихке руйнування, при пічному методі внаслідок статичного стиснення у зразку з'являються глибокі тріщини, що приводять до його руйнування. Таким чином, доведено, що для отримання матеріалів конструкційного призначення доцільно використовувати відходи машинобудівного виробництва зменшивши енерговитрати за рахунок СВС-процесів.

Ключові слова: спікання, пористість, СВС, структура.

.pdf

 
There are no translations available.

УДК 621.777
Розов1 Ю.Г. к.т.н., доц., Піманов2 В.В. асп., Шкарлута2 Д.Б. асп.
1-Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна 2-НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м.Київ, Україна

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ ІЗ СТАЛІ 20Х17Н2 ГІДРОПРЕСУВАННЯМ НА ГЛАДКІЙ ОПРАВЦІ

Rozov Y1., Pimanov V2., Shkarluta D2.
1- The Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine 2- The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

THE ANALYSIS OF MANUFACTURING TECHNIQUES OF TUBULAR PRODUCTS MADE OF STEEL 20Х17Н2 BY HYDRAULIC FORGING ON SMOOTH WORK HOLDER

В даній роботі чисельним моделюванням методом кінцевих елементів проведено аналіз, гідропресування на гладкій оправці, показана можливість одержання заготовок для ствола пістолет-кулемета із сталі 20Х17Н2. Моделювання процесу виконувалось в програмному пакеті DEFORM, як вісесиметрична задача. Визначено можливість реалізації процесу, необхідний гідростатичний тиск, який прикладається на вільну поверхню заготовки при гідропресуванні та розподіл ступеня використання пластичності. Отримано кінцеву геометричну форму заготовки, що деформується та параметри напружено-деформованого стану, визначено зусилля необхідне для вибору обладнання та розподіл нормальних напружень на інструменті, що деформує.

Ключові слова: гідропресування, ствол, трубчата заготовка, оправка, розподілене навантаження, напружено- деформований стан, МКЕ

.pdf

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 18