We have 47 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 621.923


Петраков Ю.В. д.т.н., проф., Чамата С.М.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

 

ПРОЕКТУВАННЯ УПРАВЛЯЮЧОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ОПРАВОК СТАНІВ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ ТРУБ НА ВЕРСТАТІ З ЧПК


Petrakov Y., Chamata S.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

CONTROL PROGRAM DESIGN FOR GRINDING OF MANDREL COLD-ROLLING MILLS PIPES ON CNC MACHINE

 

Наведено математичні моделі формоутворення робочої поверхні оправки шліфувальним кругом у формі тора, геометричної взаємодії опори спеціального люнету з поверхнею заготовки в процесі шліфування. Такі математичні моделі покладені в основу розробленої САМ системи автоматизованого проектування управляючої програми для шліфувального верстата з ЧПК. САМ система впроваджена у виробництво для проектування управляючих програм модернізованого шліфувального верстата 3К152ВФ20.

Ключові слова: формоутворення, шліфування, оправка станів холодної прокатки труб, САМ система, верстати з ЧПК.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Фролов В.Ф. Холодная пильгерная прокатка труб : Монография / Фролов В. Ф., Данченко В. Н., Фролов Я. В. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 255 с.
2. Петраков Ю.В. Пути развития интегрированных CAD/CAM систем в машиностроении / Сучасні технології в машинобудуванні. Вип. 3, ХНТУ «ХПИ», Харків, 2009. – с.160-167.
3. Паньків К.М. Система автоматизованого програмування шліфування калібрів станів холодної прокатки труб на верстатах з ЧПК: дис. ... Кандидата техн. наук: 05.02.08 / Паньків Костянтин Михайлович. – К., 2011. – 162 с.
4. Петраков Ю. В., Ван Цичень. Управление шлифованием внутренних сферических поверхностей / Сб. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Краматорськ, вип. № 24, 2009. – с.169-176.
5. Петраков Ю.В., Чамата С.М. Люнет для шліфування нежорстких фасонних деталей круглого перерізу. Патент України № 74812, 12.11.2012, бюл. № 21/12.11.2012, заяв. u201205265, 27.04.2012, МПК: B24B 41/00 (2012.01).
6. Петраков Ю.В., Чамата С.М. Підвищення жорсткості технологічної обробляючої системи при шліфуванні оправок станів холодної прокатки труб. Сб. Процеси механічної обробки в машинобудуванні, Вип12, ЖДТУ, 2012.-С.118-127.
7. Петраков Ю.В., Галайда Р.В. Моделювання процесу шліфування оправки стану холодної прокатки труб // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прогресивні напрями розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту», Севастополь, 2009. - С.181-184.

 

pdf button.pdf