We have 57 guests online
Ulti Clocks content


УДК 621.735.32:669.14


Chuhlib1 V., Ashkeljanec1 A., Yashchuk1 A., Borysenko2 A.

1-National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovs’k, Ukraine; 2-Z.I. Nekrasov Iron and Steel Institute NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine


STUDY OF INFLUENCE OF DRAUGHTS TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES AND MIKROSTRUTURE OF FORGINGS FROM STEEL 20

 

Abstract. Contains results of experimental research of influence of technological parameters of draught on the mechanical properties and structure of steel forgings 20.
Purpose. Finding correlation between draught deformations mode and forgings properties and structure.
Design/methodology/approach. As a result of the experiment obtained regression equation defining the degree and character of influence of factor of forging reduction and geometric factor on the mechanical properties of metal (yield strength and tensile strength). Also at work was performed general qualitative analysis of influence of parameters of sediments on the uniformity of microstructure, formed by the cross-sections of the experimental samples.
Findings. geometric factor have more significant influence on the tensile strength than forging reduction level, and the equal influence on the yield strength. Increasing of value of the geometric factor and forgings reduction leads to increasing yield strength of material and reduce the tensile strength of the material. Geometrical factor as opposed to forging reduction has a greater influence on the yield strength of material. Influence of forging reduction and geometric factors on parameters of tensile strength of the material about the same.
Originality/value. Variation of technological parameters of draught allows getting forgings with better properties and equable structure.


Keywords: forging, draught, forging reduction, geometric factor, steel, properties, structure.


REFERENCES
1. Ohrymenko Ya.M., Tyuryn V.A Teoryja processov kovky. Moscow: Vyshchaja shkola, 1977. 295 p.
2. Kuhar' V.V., Lavrentyk O.A., Pavlova O.P. Novye podhody k yssledovanyju bochkoobrazovanyja pry osadke. Udoskonalennja procesiv ta obladnannja obrobky tyskom u mashynobuduvanni ta metalurgii': Zb. nauk. pr. Kramators'k, 2005. pp. 241-246.
3. Solomonov K.N., Abashkyn V.P. Vozmozhnosty komp'juternogo analyza osadky zagotovky. Tehnologyja l’ogkyh splavov. 2008. No 2. pp. 96-100.
4. Tyuryn V.A. Ynnovacyonnыe tehnologyy kovky s prymenenyem makrosdvygov. Kuznechno-shtampovochnoe proyzvodstvo. 2007. No 11. pp. 11-20.
5. Storozhev M.V., E.A.Popov Teoryja obrabotky metallov davlenyem. Moscow: Mashynostroenye, 1977. 423 p.
6. Novyk F. S., Arsov Ja. B. Optymyzacyja processov tehnologyy metallov metodamy planyrovanyja эksperymentov: Uchebnyk dlja vuzov. Moscow: Mashynostroenye, 1980. 304 p.
7. Avdeev B. A. Tehnyka opredelenyja mehanycheskyh svojstv materyalov: Uchebnyk dlja vuzov. Moscow: Mashynostroenye, 1965. 484 p.
8. Zhukovec Y. Y. Mehanycheskye yspytanyja metallov: Uchebnyk dlja sred. PTU.- 2-oe yzd, pererab. y dop. Moscow : Vyssh. shk., 1986. 199 p.
9. Chuhlib V.L., Borysenko A.Yu. Doslidzhennja vplyvu tehnologichnyh parametriv protjazhky na moloti na mikrostrukturu pokovok iz stali 3ps. Journal of Mechanical Engineering of NTUU «KPI», 2009, No 57, pp.47-49.

.pdf