We have 114 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 621.777
Розов1 Ю.Г. к.т.н., доц., Піманов2 В.В. асп., Шкарлута2 Д.Б. асп.
1-Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна 2-НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м.Київ, Україна

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ ІЗ СТАЛІ 20Х17Н2 ГІДРОПРЕСУВАННЯМ НА ГЛАДКІЙ ОПРАВЦІ

Rozov Y1., Pimanov V2., Shkarluta D2.
1- The Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine 2- The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

THE ANALYSIS OF MANUFACTURING TECHNIQUES OF TUBULAR PRODUCTS MADE OF STEEL 20Х17Н2 BY HYDRAULIC FORGING ON SMOOTH WORK HOLDER

В даній роботі чисельним моделюванням методом кінцевих елементів проведено аналіз, гідропресування на гладкій оправці, показана можливість одержання заготовок для ствола пістолет-кулемета із сталі 20Х17Н2. Моделювання процесу виконувалось в програмному пакеті DEFORM, як вісесиметрична задача. Визначено можливість реалізації процесу, необхідний гідростатичний тиск, який прикладається на вільну поверхню заготовки при гідропресуванні та розподіл ступеня використання пластичності. Отримано кінцеву геометричну форму заготовки, що деформується та параметри напружено-деформованого стану, визначено зусилля необхідне для вибору обладнання та розподіл нормальних напружень на інструменті, що деформує.

Ключові слова: гідропресування, ствол, трубчата заготовка, оправка, розподілене навантаження, напружено- деформований стан, МКЕ

.pdf