We have 114 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 658.512.26
Лапковський1 С.В. к.т.н., доц., Савлюк1 С.А. Солдатова2 М.О.
1-НТУУ«Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна;
2-Київський індустріальний технікум, м.Київ, Україна

КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ

Lapkovs'kij S.1, Savljuk S.1, Soldatova M.2
1-The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
2-Kyiv industrial technical school, Kyiv, Ukraine

QUANTITATIVE ESTIMATION OF DFM

Розглянуто основні і допоміжні показники технологічності виробів та принципи кількісного оцінювання останньої. Результатом кількісного оцінювання технологічності із використанням інженерно-розрахункових методів є формування цільової функції і алгоритму забезпечення технологічності, що придатні для ухвалення рішень по вдосконаленню конструкції виробу. Для достатньо глибокого аналізу технологічності конструкції виробу і для розробки на його основі засобів з її подальшого вдосконалення абсолютні показники необхідні, але недостатні, до того ж, деякі з них можливо визначити тільки після остаточного виготовлення виробу. Тому при технологічній підготовці виробництва доволі часто необхідно використовувати допоміжні відносні показники технологічності, такі, як коефіцієнт використання, коефіцієнт нормалізації та коефіцієнт повторюваності. Визначення цих показників розглянуто на прикладі структурного розподілу деталей металорізальних верстатів.

Ключові слова: технологічність, виріб, оцінювання

.pdf