We have 103 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 621.22


Бурєнніков Ю.А. к.т.н, проф., Козлов Л.Г. к.т.н, доц., Репінський С.В. ас.
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО РЕГУЛЬОВАНОГО НАСОСА З ПРОФІЛЬОВАНИМ ВІКНОМ ЗОЛОТНИКА КОМБІНОВАНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧІ

Burennikov Y., Kozlov L., Repinskiy S. Vinnytsia
National Technical University, Vinnytsia, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

CONTROL SYSTEM OF THE AXIAL-PISTON VARIABLE PUMP WITH A PROFILED PORT OF THE COMBINED CAPACITY REGULATOR SPOOL

Вирішується задача створення системи керування аксіально-поршневого регульованого насоса з покращеними статичними та динамічними характеристиками в режимах стабілізації подачі та постійної потужності за рахунок використання комбінованого регулятора подачі з профільованим вікном золотника на основі теоретичного та експериментального дослідження процесів в системі керування та їх комп'ютерного моделювання. Дослідний зразок комбінованого регулятора подачі розроблено з урахуванням результатів оптимізації його конструктивних параметрів.

Ключові слова: система керування, аксіально-поршневий регульований насос, комбінований регулятор подачі, профільоване вікно, статичні характеристики, динамічні характеристики.

 

1. Свешников В. К. Аксиально-поршневые насосы в современных гидроприводах / В. К. Свешников // Гидравлика и пневматика: Информационно-технический журнал. – 2005. – № 18. – С. 8–12.
2. Бурєнніков Ю. А. Удосконалення схем регуляторів подачі насосів гідросистем, чутливих до навантаження, та їх статичні характеристики / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 5. – С. 88–92.
3. Репінський С. В. Визначення моменту опору планшайби аксіально-поршневого насоса засобами математичного планування експерименту / С. В. Репінський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – С. 46–51.
4. Burennikov Yu. Dynamics of the hydraulic drive control system with variable-displacement pump / Yu. Burennikov, L. Kozlov, S. Repinskiy // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. – 2007. – Tomul LIII (LVII), Fasc. 4. – P. 23–30.
5. Бурєнніков Ю. А. Експериментальний стенд для дослідження характеристик гідроприводу з насосом змінної продуктивності / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. – № 4(18). – С. 79–82.
6. Бурєнніков Ю. А. Система керування аксіально-поршневого насоса і дослідний зразок автоматичного комбінованого регулятора / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 122–126.

.pdf